آرشیف

2007-6-10

جام غور

پرتاب دوفیر میزائل در مر کز ولسوالی ساغر وتوقیف نمایندۀ مبارزه با مواد مخدر

پرتاب دوفیر میزائل در مر کز ولسوالی ساغر وتوقیف نمایندۀ مبارزه با مواد مخدر
 چهار شنبه 18 میزان 1386 برابر با 10 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور تبصره ها در مورد تبدیلی تریاک به گریس وخرما در چغچران شدت گرفته است .این اشتباه ناشی از آن است که پولیس خبر ضبط 4055کیلو گرام تریاک را پخش کرده بود اما روز سه شنبه حین حریق در محضر هیئت إعزامی هرات مقدار تریاک به 4390 کیلو گرام ارتقا یافت که 335 کیلو اضافه از مقدار إعلان شده بود.،  این درحالیست که امروز سه شنبه درجریان به آتش کشیدن تریاک هیت مذکور مقدار 36 کیلو گریس راکشف و آقای نثار احمد نماینده ریاست مبارزه با مواد مخدر را به چرم دستداشتن در قضیه توقیف نموده اند موضوع تحت تحقیق است. در یک خبر دیگر آمده است که دیروز ساعت 6.30 صبح دو فیر مزایل مرکز السوالی ساغررا هدف قرار دار، به گفته پولیس این فیر ها کدام خسارات و تلفات در پی نداشته و رد یابی جهت شناسایی افراد مضنون ادامه دارد.
 
هیئت إعزامی ولایت  اوضاع امنیتی ولسوالی چهار سده را مثبت ارزیابی کرده اند. 
شنبه 14 میزان 1386 برابر با 7 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران  به اساس شکایت  اهالی هفته گذشته یکتعداد از مسئولین دولتی وموی سفیدان در تر کیب یک هیئت با صلاحیت جهت بر رسی اوضاع امیتی عازم ولسوالی چهار سده گردیدند .هیئت متذکره بعد از سه روز ارزیابی به این نتیجه رسیده که در مجموع اوضاع امنیتی ولسوالی چهار سده قناعت بخش بوده ومردم عموما با سیاست طالبان مخالف اند.اما نا امنی های که صورت گرفته نتیجه مخالفت دوقوماندان سابق جهادی بوده که بر سر منافع شخصی گاهی از طرف شب به تیر اندازی می پرداختند.واین موضوع بمقام ولایت گزارش شده است تا افراد مورد نظر را مورد باز پرس قرار دهد.
 
کشف مقدار چهار صد و بیست کیلوگرام تریاک از ولات غور . 
جمعه 13 میزان 1386 برابر با 5 اکتوبر 2007
 پولیس ولایت غور امروز مقدار چهار صد و بیست کیلوگرام  تریاک را از مربوطات انولایت بدست اورده است . مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غورگفت : تریاک یاد شده که در یکعراده موتر کاماز جابجا شده بودکه از ولسوالی دولینه  شهر چغچران به ولایت هرات انتقال داده میشد توسط پولیس ولایت غور گرفتار و تریاک متذکره ضبط گردید.به گفته وی دریور از محل فرار و تحت تعقیب پولیس قرار دارد . 
 
کار اعمار ساختمان چهارده باب مکتب در مربوطات ولایت غور آغاز شد. 
دو شنبه 9 میزان 1386 برابر با اول اکتوبر 2007
انجنیر تاج محمد زلال رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غورگفت  : تعمیر مکاتب یاد شده به کمک تیم بازسازی ولایتی مقیم ولایت غور به هزینه یکصدو دوازده هزار دالر امریکایی به طور خامه اعمار میگرددبه گفته موصوف همچنان هفده تن مواد غذایی از طریق پروگرام غذایی جهان برای کارگران که در اعمار مکاتب مذکور مصروف اند توزیع گردیده است.موصوف افزود: مکاتب یاد شده در پنج ولسوالی ولایت غور از طریق شوراهای انکشافی تحت نظرریاست  احیا و انکشاف دهات اعمار میگردددر محفلیکه به مناسبت اغاز کار اعمار ساختمان مکاتب متذکره تدویر یافته بود رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور ولسوالان و روسای شوراهای انکشافی قریه های ولسوالیهای مربوط و شاگردان معارف اشتراک نموده بودند.
 
 پرتاب سه فیر میزائیل درمیدان هوای چغچران ونا آرامی در ولسوای چهار سده.
 یکشنبه 8 میزان 1386 برابر با 30 سپتمبر 2007
 طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایات غور ساعت 12 شب شنبه سه فیر میزائیل بطرف میدان هوای چغچران شلیک شده است.گفتنیسیت این فیر ها که از استقامت شمال شرق چغچران صورت گرفته وکدام خسارات وتلفات نداشته کار افرادیست که به قاچاق مواد مخدر متهم میباشند.قاچاق چیان مواد مخدر ضمن زیاد نشان دادن مقدار مواد شان .میخواهند مسئولین امیتی را به إعاده مواد شان مجبور سازند.وهم این فیر هارا بخاطر مختل ساختن اوضاع امنیتی انجام داده اند.اما طوریکه معلوم میشود مسئولین امنیتی ومقاولایت  به این تهدیدات إعتنائی نمیکنند.
در یک گزارش دیگر آمده است که ولسوالی جدید التشکیل چهار سده  که در 60 کیلومتری شمال غرب چغچران موقغیت دارد از طرف شب مورد حملۀ سلاح خفیف وثقیل افراد نا معلوم قرار میگیرد.هر چند انگیزۀ این فیر ها معلوم نیست اما آگان امور میگویند.چهار سده محل عبور ومرور وترافیک مواد مخدر بوده واقوام مختلف و افراد استفاده جو میخواهند در ولسوالی سهیم باشند واز قدرت خود در ترافیک مواد مخدر استفاده کننددست به ما جرا جوئی میزنند.به همه حال شورای رهبری ولایت غور هیئت ذیل را جهت بر رسی اوضاع امنیتی چهارسده تعین نموده است که فردا دوشنبه عازم چهارسده میشوند.
1-      کرام الدین رضا زاده معاون ولایت.
2-      الحاج کمال الدین مودودی معاون معارف
3-      الحاج محمد شاه مجیدی رئیس حج واوقاف.
4-       محمد دریا باز.از کار مندان امنیت ملی
5-      سید ناصر صمیم عضو شورای ولایتی
6-      غلام یحی علم زاده میر مبارزه با تروریسم
وعدۀ دیگر تا وضع را بر سری وراه های جلوگیری از بروز خشونت وبی امنیتی را بر رسی نمایند. 
 
کشف چندین دیپوی سلاح و مهمات ازولایت غور.  یکشنبه 8 میزان 1386 برابر با 30 سپتمبر 2007
موظفین ریاست امنیت ملی ولایت غور در عملیاتی در مربوطات انولایت چندین دیپوی سلاح و مهمات مربوط مخالفین را کشف نموده اند . 
 دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی با تائید این خبر گفت : ازاین دیپوها 67 فیرراکت مزائیل و 76 حلقه ماین ضد وسایط بدست موظفین افتاده است که بعداز انتقال به کمیته دایاگ تسلیم داده شده است . 
 
 
جمع آوری هزاران میل سلاح مختلف النوع از ولایات غرب کشور.
 یکشنبه 8 میزان 1386 برابر با 30 سپتمبر 2007 
طی سه سال گذشته هزاران میل سلاح  مختلف النوع از ولایات غرب کشور جمع آوری گردیده است.به گفته جنرال سعیدی رئیس اوپراتیفی کمیسیون دایاک در حوزه غرب  به آژانس باختر، طی سال جاری  از ولسوالی های اوبه، پشتون زرغون، کشک  کهنه، آبکمری ولایت بادغیس و دو لینه  ولایت غور به عنوان ساحات صلح اعلان گردیده اند.به گفته وی بزودی ولسوالی های کشگ رباط  سنگی واد رسکن  نیز  ساحات صلح  اعلام  خواهد شد.موصوف افزود : بیش از شش هزار و دوصد میل سلاح و مقدار سی هزار تن مهمات مختلف النوع  تنها از ولایت هرات  جمع آوری گردیده است.به گفته وی در پروسه دایاک از ولایت غور بیش از یکهزار و سی میل اسلحه و دوهزار و چهار صد و هشتاد  میل سلاح  از ولایت بادغیس  جمع آوری گردیده است
 
مســــــئله ضبط تریاک  تا هنوز در چغچران خبر داغ شهر است.
 جمعه 6 میزان 1386 برابر با 28 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران به دنبال دستگیری قاچاق چیان مواد مخدر از ولسوال شهرک وانتقال حدود سه هزار کیلوگرام تریاک به چغچران روابط یکتعداد افراد متنفذ در بین دولت ومردم با نیروهای امنیتی ورهبری ولایت تیره شده است روز جمعه ششم میزان عدۀ مقدار تریاک ضبط شده را بیشتر از مقدار میگفتند که از طرف نیروهای امنیتی إعلان شده است.شاید این مسئله مبالغه آمیز باشد که مقدار أصلی تریک 18 خروار بوده وحالا شش خروار در معرض نمایش ومعامله است.معاملان گران تریک از سختگیری والی در هراس اند واما تا هنوذ سر نوشت تریک ها معلوم نیست.کسانیکه ازین رهگذر متضرر میشوند افراد با نفوذ اند که  شعار نمایندهگی از مردم را سر میدهند.قطع نظر از پیامد های آن تریک ها حتما حریق میشود.
 
 وفات ضابط عبدالقیوم مشکانی در ولایت قندهار. 
چهار شنبه 4 میزان 1386 برابر با 26 سپتمبر 2007
طبق گزار های واصله از قندهار ظابط عبدالقیوم مشکانی یا پر چمنی بتاریخ سی میزان در اثر یک حملۀ قلبی بطور نا گهانی جهان فانی را وداع گفت.{أنا لله وإنا إلیه راجعون} ضابط عبدالقیوم ازسال 1358 به بعد از شخثصت های مشهور جهادی در ولایات فراه وغور بوده که در سالهای 1359 و1360 خورشیدی عمدتا در ولسوالی تیوره در کنار مجاهدین قرار داشت. ضابط شخص متقی، با قناعت ودر ویش بود. وی بعد از سالهای 1367 از فعالیت های سیاسی ونظامی دست کشیده بود و من حیث شخص عادی بکار های خود ادامه میداد وبا آنهم از شخصیت های کلیدی ولسوالی پر چمن بحساب میرفت.بعد از پیروزی مجاهدین همراه خانه به قندهار آمد و با فقر ونا داری دست و .گریبان بود تا اینکه بتاریخ سی میزان سال جاری داعیه أجل را لبیک گفت.خداوند ج وی را قرین رحمت خود سازد.
 
 انفجار بم در چغچران ونا امنی ها در اطراف ساغر ولایت غور. 
سه شنبه 3 میزان 1386 برابر با 25 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور نیمه های شب گذشته24 سیپتمب در مر کز شهر چغچران انفجار رخداد . از خسارات وتلفات درین انفجار گزارش نشده است. گفتنیست این بم بخاطر ایجاد ترس ووحشت در بین اهالی شهر از طرف کسانی انفجار داده شده که مقدار سه هزار کیلو گرام تریاک شان از طرف منسوبین امنیتی آن ولایت مصادره شده است. قاچاق چیان مواد مخدر تهدید کرده بودند اگر مواد شان دوباره به ایشان تسلیم داده نشود دست به عملیات تخریبکارانه خواهند زد.و همچنان از ساغر گزارش میرسد که افراد مسلح از مناطق فراه به قصد بر هم زدن اوضاع امنیتی وارد مناطق آن ولسوالی شده اند کسانیکه در ولسوالی فارسی به جنگ وعملیات دست زده اند امنیت  اهالی دور افتادۀ ساغر را نیز تهدید میکنند.
 
تفرر مستوفی جدید ولایت غور.
 دو شنبه 2 میزان 1386 برابر با 24 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از کابل محمد قاسم شبنم بحیث مستوفی جدید ولایت غور تقررحاصل نموده است. این در حالیست که  مستوفی سابق ولایت غور از یکسال به این سو در توقیف به سر میبرد ومستوفیت غور توسط سر پرست اداره میشد.. نام مستوفی سابق ضابط عبدالعلی است که به عوض عبدالرؤف غفوری به صفت مستوفی  ولایت غور مقرر گردیده بوو فعلا به جرم اختلاس ورشوت ستانی  زندانی است. واما مستوفی جدید. استاد محمد فاسم شبنم دارای سابفه 35 سال کار در معارف مستوفیت وزارت های ورثۀ شهدأ ومعلولین، أهصائیه مرکزی و اقتصاد میباشد واز تجرب کافی بر خوردار است از خداوند برایش توفیق خدمت میخواهیم.
 
محافظت افغانستان از منار جام و مصلای هرات . 
جمعه 31 سنبله 1386 برابر با 20 سپتمبر 2007
دولت افغانستان، بودجه ای را برای بازسازی برخی آثار تاریخی غرب کشور اختصاص می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور، اخیراً هیاتی را برای بررسی وضعیت منار جام در ولایت غور و مجموعه مصلای هرات اعزام کرده بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در جلسه روز یکشنبه (26 سنبله) کابینه، گزارشی از مشاهدات این هیات را، به شورای وزیران ارائه کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که برای ساخت استحکامات لازم برای محافظت از منار جام، این اثر تاریخی برجسته افغانستان، به دوصد هزار دلار بودجه نیاز است. به گزارش باختر، خبرگزاری دولتی افغانستان، شورای وزیران، وزارت مالیه (دارایی) کشور را موظف کرد که مبل�� مورد نیاز، برای بازسازی منار جام و محافظت از آن را، در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دهد.
جام کهنسال
منار جام، که از آن به عنوان کهنسال ترين بنای خشت و گل جهان نام برده می شود، در قرن دوازدهم ميلادی ساخته شده و در سال 2002، مرکز حفظ ميراث جهانی يونسکو خواستار ثبت آن در فهرست ميراث فرهنگی جهان شد. یونسکو در مورد این اثر تاریخی که در حال فرسايش است، می گوید که اين منار، "احتمالا يکی از سازه های خارق العاده معماری و کهنسال ترين برج آجری (خشتی) باقی مانده در جهان است." يونسکو می گويد به دليل جريان آب در رودخانه ای که در نزديکی منار جام قرار دارد، اين منار بزرگ، در حال فرسايش است.
ولسوال دولت یار ولایت غور توقیف شد.
  یکشنبه 25 سنبله 1386 برابر با 16 سپتمبر 2007
لوی خارنوال دولت اسلامی افغانستان امر توقیف خان محمد قانونی ولسوال دولتیار ولایت غور را صادر نمود.خان محمد قانونی که باشندۀ اصلی مناطق شمال غرب چغچران است سابق ولسوال چهار سده وفعلا ولسوال دولتیار میباشد که به اتهام قتل افراد بیگناه  به امر لوی خارنوال تحت توقیف قرار گرفته است. اما تا هنوز معلوم نیست که این قتل در کجا وچه وقت به وقوع پیوسته.
مقدار سه هزار کیلو گرام تریاک در مربوطات ولسوای شهرک ضبط شد
یکشنبه 25 سنبله 1386 برابر با 16 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور شنبه شب15 سیپتمبر مقدار سه هزار کیلو گرام تریاک در منطقه اشتر غلتان ولسوالی شهرک از نزد قاجاق چیان مواد مخدر بدست آمده.عملیات دستگیری قا چاقبران توسط شخص عبدالقهار قوماندان امنیه ولسوالی شهرک  صورت گرفت .قا چاق چیان حین مقاومت یک تن از افراد پولیس ملی را به  قتل رسانیدند اما متعا قبا سه تن از قاچاقبر ان با محموله های شان دستگیر ومتباقی فرار نمودند.مواد ضبط شده به مقر قوماندانی امنیه ولایت غور در چغچران انتقال داده شده.وموضوع تحت تخقیق وبر رسی قرار دارد.مواد مخدر معمولا از ولایات شمال به ولایات جنوب از مسیر ولایت غور قاچاق میگردد.
رئیس معارف ولایت غور جدیدا مقرر ومعرفی گردید.
 سه شنبه 20 سنبله 1386 برابر با 11 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور رئیس معارف ولایت غور جدیدا مقرروامروز سه شنبه یازدهم سیپتمبرساعت دو بعد از ظهر بوقت محلی  محترم نعیم خان پروانی رئیس معارف جدید در حضور داشت اراکین ولایت ولایت به منسوبین ریاست معارف معرفی ورسما آغاز بکار کرد.استاد عیدگل عازم رئیس سابق از وظیفه اش بر کنار و سر نوشت آن تا هنوز روشن نیست.
ودریک گزارش دیگر امده است که جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور صبح امروز با نیروهای امنیتی آن قوماندانی عازم ولسوالی دولتیار شده است تا فیصله محکمه را درمورد زمین های متنازع فیه بین اقوام {هزاره، مشن ها وبای بقه ها}تطبیق نماید.منطقه مورد منازعه را غارک نام دارد ودر جنوب شرق دولتیارونزدیکی درۀ کشرو واقع است که ساکنین آن چندین سال میشود منطقه را ترک ودر مناطق دیگر آواره میباشند وحال محکمۀ مرافع ولایت غور به نفع اقوام هزاره فیصله نموده است تا محل را از نزد اقوام مشن ویا ساکنین فعلی دوباره تصاحب شوند.در حالیکه از إجراأت وی کدام راپور دقیق در دست نیست تطبیق این فیصله با مشکلات  زیاد همراه است.
گزارش از قتل ها و سرقت های مسلحانه در ولایت غور .
 18 سنبله 1386 برابر با 9 سپتمبر 2007
محمد عمر ولد انور از قریه سینی ولسوالی پسابند به اثر پرتاب نارنجک بخانه اش همراه با دو پسرش بنام های شاه ولی و جمعه گل بقتل رسیده اند. بعد از این حادثه  پولیس قومندان امنیه ولسوالی پسابند بتاریخ 13 سنبله 1386 بمحل حادثه رفته اند و بعد از بررسی و تلاشی دو میل کلاشینکوف از خانه متهمین بدست آمده و دونفر بنام های کمال الدین و عبدالباقی به اتهام قتل دستگیر گردیده اند.  و همچنین بتاریخ 13 سنبله 1386 سه نفر سارقین مسلح که بند شاه تیغ راه غلمین را گرفته بودند به کمک و همکاری مردم غلمین دو نفر شان بنام های جمعه ولد محمد علی باشنده بره خانه، غوثا ولد کبیر باشنده پاسیچ غلمین همراه با یک میل کلاشینکوف دستگیر گردیده اند، و سارق سوم بنام عبدالاحد ولد خان محمد باشینده ممنج چارسده فرار نموده است.
یک نفرسه تن اعضای خانواده خود را بقتل رسانید.
 یکشنبه 11 سنبله 1386 برابر با 2 سپتمبر 2007
یک نفر  درولسوالی  تولک  ولایت غور امروز  سه تن اعضای  خانواده خود را  بقتل  رسانیده است .یک منبع  قوماندانی امنیه  ولایت غورگفت :-یک مرد  ساکن  قریه  چشمه  میران  ولسوالی  تولک  پسر دوساله  دختر  پنجساله  و خانم خودرا  ذریعه چاقو سربریده است .پولیس انگیزه  قتل را خلل دماغی  مرد وانمود کرده وقاتل  دستگیر   و تحت  تحقیق  قرار دارد .برمبنای  یک خبردیگر:  قوماندانی  امنیه  ولسوالی چار سده ولایت فاریاب محمد کریم  باشنده ان ولایت  را به اتهام  فروش  نوشابه  مسموم  کننده در مربوطات  ولسوالی  چار سده  دستگیر نموده است.قابل  یاد اوریست که از اثر فروش نوشابه  یاد شده تاکنون پنج تن مسموم گردیده است
خارنوال جدید ولایت غور به کار آغاز کرده است.
جمعه 9 سنبله 1386 برابر با 31 اگست 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور محترم غوث الدین روتی به عوض سارنوال عبدالعزیز بحیث سارنوال غور مقرر گردیده است.غوث الدین روتی باشندۀ ولایت بادغیس است واز افراد تحصیل کرده در ومسلکی میباشد. وهمچنین گزارش شده است که بزودی رئیس جدید التقرر معارف ولایت غور با قاضی محکمۀ مرافعۀ این ولایت از کابل وارد چغچران میشوند که هردوی شان از ولایت پروان اند.با تبدیل شدن عید گل عازم  رئیس معارف وعبدالعزیز سارنوال تمام پست های کلیدی ولایت غور به افراد خارج از ولایت غور تعلق گرفته است.این در حال است کهدرمورد تعین سر نوشت مسئولین سابقه هیچ گفته نشده.
دزدی وخشونت در مسیر راه هرات چغچران:
جمعه 9 سنبله 1386 برابر با 31 اگست 2007
طبق گزارش های واصله از غور افراد مسلح نا شناس در منطقۀ  خاک اشتر ویا اشتر غلتان ولسوالی شهرک که در بین ولسوالی شهرک ودولینه موقعیت دارد دست به دزدی وخشونت زده اند. افراد قطاع الطریق موتری را که  مواد لوژستیکی قوماندانی امنیه را از هرات به چغچران انتقال د ودوباره در حال باز گشت بسوی هرات بود در مسیر راه متوقف ودریور را مجبور به پرداخت پول کردند. دریورکه پول نداشته سارقین با خشونت ولت وکوب دست دریور را شکستانده وبه یک گوش آن نیز آسیب رسانده اند در ارتباط به قضیه کسی دستگیر نشده و متهمین تحت تعقیبنیروهای امنیتی قرار دارند.
کارسرک قریه مالک یار فولاد ولایت غورتکمیل گردید.
 پنجشنبه 8 سنبله 1386 برابر با 30 اگست 2007
کار ترمیم  و جغل اندازی  سرک  قریه  مالک  یار فولاد  ولایت  غورتکمیل گردیده است .این سرک  که سه کیلو متر طول  دارد از طریق برنامه  همبستگی ملی با ده فیصد  سهم مردم  ترمیم و جغل اندازی  گردیده است . سخنگوی  وزارت  احیا وانکشاف  دهات  درمورد  به خبرنگار آژآنس باختر  گفت ،در مسیر سرک  همچنان دو پلچک  اعمار گردیده  است .به گفته وی  این پروژه  به هزینه  چهارصد  و هفتاد وهفت  هزار افغانی  تکمیل  گردیده  و حدود شصت  خانواده  از ان  استفاده میکنند .