آرشیف

2014-12-11

جام غور

پايان وركشاپ 5 روز براي خبرنگاران غور

پنجشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
وركشاپ 5 روزه نحوه گزارش دهي از اطفال و آشنايي با حقوق و كنوانسيون هاي طفل براي خبرنگاران غور كه از سوي ني حمايت كننده رسانه هاي آزاد افغانستان، برگزار شده بود، امروز به پايان رسيد.
در اين وركشاپ بيش از 20 تن خبرنگار ملي و محلي غور شركت ورزيده بودند كه علاوه بر آموزش هاي نظري كار هاي عملي انفرادي و گروپي را نيز انجام دادند.
وحيد درويش تريننر اين وركشاپ گفت، خبرنگاران غور علاوه بر نحوه گزارش دهي در شرايط مختلف از اطفال، با حقوق آنان و كنوانسيون هاي بين المللي اطفال آشنا شدند.
وي گفت، اين اولين بار بود كه خبرنگاران روش هاي مختلف گزارش دهي از اطفال، آشنايي با حقوق و كنوانسيون ها را فرا گرفتند.
قرار است اشتراك كنندگان با همآهنگي نهاد ني حمايت كننده رسانه هاي آزاد افغانستان، گزارش هاي تحقيقي را روي موضوعات مختلف اطفال ولايت غور تهيه نمايند.

 

 

پايان وركشاپ 5 روز براي خبرنگاران غور