آرشیف

2019-2-18

جام غور

ولسوالی تیوره ولایت غور به ولایت ارتقاء میکند

 

اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در حال بررسی ایجاد چند ولایت جدید در ساختار تشکیلات این کشور است. براساس اطلاعاتی که در دسترس بیبیسی قرار گرفته، مطالعات و بررسی ایجاد ولایت تیوره باشش ولایت جدید در این کشور در حال انجام است.
بنا بر این اطلاعات ولسوالیهای پامیر در بدخشان، شیندند و اسلامقلعه در هرات، جاغوری در غزنی، شینوار در ننگرهار، تیوره در غور، اندخوی در فاریاب قرار است به ولایتهایی مستقل تبدیل شوند.
 

ولسوالی تیوره ولایت غور به ولایت ارتقاء میکند