آرشیف

2008-6-10

جام غور

ولسوالى لعل سرجنگل ولايت غور بنام صلح اعلان شد

ولسوالى لعل سرجنگل ولايت غور بنام صلح اعلان شد

آژانس خبرى پژواک

چهارشنبه 9 دلو 1387 برابر با 28 جنوری 2009

  لعل سرجنگل ولایت غور با تحویلدهی ٥١ میل سلاح خفیفه و ثقیله بنام ولسوالی صلح اعلان شد و ٤٠ ميل سلاح در ولايت ننگرهار به پروسه داياگ تحويل گرديد. داياگ برنامه جمع آورى سلاح از افراد مسلح غير مسوول در کشور است .   سید محمد اقبال منیب والی غور به تاريخ ٩ دلو با اعلان لعل سرجنگل به حيث ولسوالى صلح  گفت که سلا ح ها  شامل ٢٥میل کلاشنکوف ،٣میل راکت، ١ ميل  پیکا ، ٥ تفنگچه ،١ میل دیکتاروف و ١٦ میل پپشه ، برنو و سیا نوف بوده و از نزد ٧ قوماندان محلی سابق جمع آوری شده است.وی افزود که ازآغاز پرو سه دایاک درغورتا کنون ١٣٠٠ میل سلا ح خفیفه و ثقیله و ١٣٠تن مهمات از نزدگروپ هاى مسلح غیر قانونى جمع آوری وبه پروسه دایا ک تحویل داده شده است . وی از ساير قوماندانهاى محلی خواست تا بخاطر اعتماد جامعه جهانی،دولت افغانستان و جلب کمک ها ورسیدن به صلح و امنیت سلاحهاى  دست داشته خویش را به پروسه دایاک تحویل دهند  .جنرال سید جلال سعیدی رئيس اوپراتيفی جمع آوری سلاح در زون غرب گفت که این دو مین ولسوالی درغور میباشد که بنام  ولسوالی صلح اعلان میگردد. پنج ماه قبل ولسوالی دولینه بنام ولسوالی صلح اعلان شده است. به گفتۀ سعيدى تا کنون  ٧ولسوالی درهرات و یک ولسوالی دربا دغیس که شامل حوزۀ غرب اند نيز بنام صلح مسمى شده اند.  به گفته قدیر اکبر معاون دفتر زون غرب اداره انکشافىسازمان ملل متحد ( UNDP  (  ، در ولسوالى که بنام صلح اعلان مى گردد؛ازجانب اداره يادشده  و حکومت  افغانستان سه صد هزار دالر در پروژه هاى انکشافى به مصرف مى رسانند. اعتمادی یک تن از قوماندانهاى  جهادی که امروز سلاح هاى شانرا به داياک تسليم نموده  مى گويد : ((  ما امروز بیش ازهر چیز دیگر به صلح امنیت و بازسازی نیاز داریم و مى خواهيم که در ولسوالى، ما پروژه هاى بازسازى تطبيق شود و زمينه کاربراى مردم اين ولسوالى مساعد شود. )) 

 

 

شمار وفيات مادران حامله در غورکاهش يافته است

آژانس خبرى پژواک

7 دلو 1387 برابر با 26 جنوری 2009

 

با وجود نبود قابله و کمبود ادويه و تجهيزات صحى ، شمار وفيات مادران حامله در ولايت غور به تناسب سال گذشته، تا حدى کاهش يافته است. داکتر غلام نبی يگانه رئيس صحت عامه غور به آژانس خبرى پژواک گفت که طبق ارقام ثبت شده، شمار تلفات مادران حامله در سال گذشته ٧٠٢ تن بود، اما امسال به ٦٨٢ تن پايين آمده است.  وى ميگويد که در مورد تلفات نوزدان و اطفال زير سن ٥ سال، آمار دقيق در دسترس ندارند، اما شمار وفيات اطفال نيز به مقايسۀ گذشته تقليل يافته است.  رئيس صحت عامۀ غور ،علت کاهش مرگ و مير مادران و اطفال را  آگاهى دادن به مردم که خانم ها و اطفال شانرا به وقت مناسب به شفاخانه انتقال بدهند عنوان کرده، افزود که اکثر تلفاتى که به ميان آمده، ناشى از  پايين بودن سطح سواد، کم آگاهى از عواقب و خطرات مادران حامله و بخصوص دايه هاى محلى است که خانمها را به طور سنتى و غير مسلکى ولادت ميدهند.  داکتر يگانه با اين ادعا که يک داکتر و قابلۀ زن در غور وجود ندارد، گفت: (( زمانى ميتوانيم  مرگ و مير طفل و مادر را کاهش بدهيم   که قابله تربيه شود و از دايه ها بخاطر ولادتها جلوگيرى گردد.)).  موصوف ميگويد که داکتران زن و قابل ، از ديگر ولايات  حاضر نمى شوند که درغور ايفاى وظيفه نمايند.همچنان در مراکز ولسوالى ها کلينيک صحى وجود دارد،اما امکانات و دواى کافى و تجهيزات وجود ندارد.

محمد گل ٣٢ ساله باشنده قريه زی نوروز ولسوالی تيورۀ غور که هفت طفل دارد، ميگويد: (( نبود کلينيک ، داکتر، دوا و خراب بودن راه ها سبب شد که خانم سى ساله ام در وقت ولادت جان بدهد و اطفالم همه بدون سرپرست باقی بمانند.)) . وى افزود که قريۀ شان از مرکز ولسوالى بسيار دور است. با وجود آن، خانمش را به کلينيک ولسوالى بُرد،اما به علت نبود دوا و تجهيزات مجبور شد که مريض را به چغچران ( مرکز غور) انتقال بدهد، با آنهم خانمش در مسير راه فوت کرد.

مشکلات صحى ،رسم و رواج ناپسند و پائين بودن سطح سواد، باعث تکليف طاقت فرساى زنان ميگردد. يکى از اين زنها شمايل ٣٥ ساله است  که در شفاخانه ولايتی چغچران بستر ميباشد. شمايل به علت مريضى شديد، تاب سخن گفتن را نداشت، اما داکتر زلمی نوروزی سرجراح  شفاخانه گفت که جورۀ نوزاد شمايل در بطنش مُرده بود و بايد عمليات ميشد، اما  فاميلش به علت عنعنات سنتى محلى حاضر به عمليات نشدند و خانم بستر را خود سرانه  ترک نمود.

نوروزى ميگويد که  شمايل بعد از سپری شدن سه هفته که نوزادش ضايع شده بود، دوباره به شفاخانه در وضعيت خراب صحی مرا جعه نمود، اما زخم داخل بطنش مکروبى شده بود. داکتران بعد از تلاش زياد  به مشکل توانستند که موا فقه فاميل مريض را گرفته  و وى را عمليات نمايند، وضعيت صحى مريض روبه بهبودى است. 

رئيس صحت عامه غور ميگويد که  يک شفاخانه ولايتی ٧٠ بستر در چغچران، يک شفاخانه ٢٠ بستر در ولسوالی تيوره و٧  مرکز صحی اساسی جامع  به سطح غور وجود دارد، اما اکثر مراکز صحى امکانات کافی به دسترس ندارند و نمی توانند مريضان  را که نياز به بستر دارند به مرکز ولايت انتقال بدهند . به گفتۀ داکتر يگانه، تنها ٣٦ داکتر رسماً در صحت  عامه کار می کنند و برای هر ٢٢هزار نفر، صرف يک داکتر می رسد . تا هنوز يک داکتر التراسوند، انستي��ی ، قابله و نرس وجود ندارد و نرس مردانه نيز نهايت محدود است. موصوف مى افزايد که در بخش صحت عامۀ غور، متخصص امراض داخله ، جراحی ،اورتوپيدی ( استخوان) ،گوش، گلو و چشم هم ديده نميشوند . رئيس صحت عامۀ غور ميگويد که درتشکيل  شفاخانه غور، هشت بستر برای متخصصين وجود دارد، اما تا حال صرف يک متخصص حاضر شده که به ولايت غور بيايد، موسسه  (CHA) که تطبيق کننده بخش صحت در غور است، با وجود امتيازات خوبی  که برای  کارمندان صحی در نظر گرفته شده با آنهم اکثريت کلينيک ها پرسونل زنانه و قابله ندارد، اگر حاضر هم ميشوند بعد از مدت کوتاهی ترک و ظيفه مينمايند. به گفتۀ وى، اخيراً يازده  مرکز صحی فرعی  برای ولايت غور منظور گرديده و با موسسه (CHA) عقد قرار داد صورت گرفته، دو ماه از اعلان بست های مذکور ميگذرد، اما يکنفر قابله و نرس زنانه  حاضر نشده است که ثبت نام نمايد .

همچنان گل پيدا منش عضو شورای ولايتی غور، وضعيت صحی را خيلی نگران کننده خوانده، مدعى شد که وزارت صحت عامه ازدسترسی ٨٠ در صد مردم به خدمات صحى سخن ميزند، ولی متاسفانه ٨٠ درصد مردم غور نسبت نبود سرک،کلينيک ،داکتر ،دوا ولوازم ضرورى طبی به صحت دسترسی ندارند . وى ميگويد که هنوز تعداد زيادی مادران در وقت زايمان با اطفال شان تلف می شوند. مردم غور نسبت اين همه مشکلات اقتصادی مجبوراند بخاطر تداوی به ديار ديگرى بروند، ولى نسبت عدم اقتصاد و سرک به مشکلات جدی روبرو ميشوند. اين عضو شوراى ولايتى گفت  که وضعيت صحی درغور رضايت بخش نبوده و رفع اين مشکل، نيازمند توجه جدی دولت وجامعه جهانی است .

معصومه انوری رئيس امور زنان غور نيز از وضعيت صحی شکايت نموده،ادعا دارد که اکثر زنان در غور به صحت دسترسی نداشته و حتی در ٨ کيلو متری مرکز غور ،از خدمات صحى بى بهره اند. انورى مى افزايد که عدم دسترسی زنان به کلينيک،داکتر و دوا باعث شده تا زنان بخاطر تسکين درد، از ترياک استفاده نموده و شمار  زياد آنها به مواد مخدر معتاد شوند که اين خود يک مشکل بزرگ  اقتصادی ، اجتماعی را به بار می آورد .

 دوکتور عبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه  ميگويد که در غور مشکل جدى از ناحيۀ نبود داکتر زن وجود  دارد، اما ميکوشند که اين مشکل را با معاش تشويقى و از طريق  تربيۀ نرس قابله ها  حل نمايند. فهيم  به آژانس خبرى پژواک گفت که  تجهيزات کلينيک هاى غور، تحت  پوشش کمکهاى اتحاديۀ اروپا قرار دارد. اگر در مراکز صحى غور کمبود وجود داشته  باشد آنرادر آينده  تکميل خواهند کرد . سخنگوى رياست صحت عامه افزود که  در مرگ و مير اطفال  زير سن ٥ سال، در سطح کشور ٢٥ درصد کاهش بعمل آمده است . قرار معلومات وى، تا چهار سال قبل در هر ٢٥ دقيقه، يک مادر حامله به سطح کشور تلف ميشد. سالانه حد اوسط در هر يکصد هزار ولادت زنده، ١٦٠٠ مادر تلف ميگرديد، اما امسال حدس زده ميشود که تعداد وفيات کم باشد ، سروى جريان دارد و بعداً ارقام مشخص خواهد شد. دوکتور فهيم خاطر نشان ساخت که  ولايات غور، دايکندى، باميان، بدخشان، نورستان، بادغيس و برخى ولايات ديگر در محراق توجه وزارت صحت قرار دارند.

غور ولايت مرکزى، کوهستانى، صعب العبور و دور افتاده است. مردم  آن نسبت به اکثر ولايات کمتر به خدمات صحی دسترسى دارند .ساختار اجتماعی روستايی ،نبود سرک، زمستان های سرد و طولانى ، راه بندی های چند ماهه، مشکلات اقتصادی ، قلت آب آشاميد نی غير صحى و مواد غذايى، پا ئين بودن سطح آموزش و پرورش و برخى عنعنات قبيلوى، همه و همه دست به دست هم داده و مردم را به حالت دشوار قرار داده است.  

 

 

توزیع مواد کمکی اضطراری در برخی ولسوالی ها ادامه دارد

یکشنبه 6 دلو 1387 برابر با 25 جنوری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه مواد کمکی اضطراری در برخی ولسوالی ها توزیع ودر برخی تا هنوز ادامه دارد.گزارشگر افزود مواد کمکی توسط داکتر عبدالحق رسولی معاون شورائی ولایتی غور در ولسوالی دولینه کاملا توزیع وروز یکشنبه توزیع مواد کمکی توسط معاون شورای ولایتی در ولسوالی شهرک  نیزآغاز شد.از مجموع 450 تن سهمیه ولسوالی شهرک 360 تن به آن ولسوالی رسیده که توزیع آن به مستحقین ادامه دارد.