آرشیف

2019-3-23

جام غور

والی غور: یک درصد از معارف راضی نیستم

غلام ناصر خاضع، والی غور، حین نواختن زنگ مکتب در فیروزکوه گفت که رقابت های ناسالم و نبود مدیریت در ریاست معارف تاثیرات سوء بالای تمامی آمریت های معارف ولسوالی ها، مکاتب و حتی صنوف درسی گذاشته و سال ۱۳۹۷ برای معارف غور بدترین سال از دید آموزش و مدیریت بود.
والی غور با اشاره به رقابت های ناسالم، اختلافات میان رهبری و کارکنان معارف و تداخل وظیفوی در این اداره را از چالش های عنوان نمود که به گفته اش روند تعلیم و تربیه را در سراسر این ولایت با چالش کشاند و آنچنانچه توقع اولیای شاگردان و اداره محلی بود، بر آورده نشد.
والی غور برای آمرین مکاتب هشدار داد که درصورت غیرحاضری معلمان و شاگردان، چاقو کاری ها و عدم رعایت نظم و دسپلین توسط شاگردان و معلمان، آنان را از وظایف شان برکنار خواهند کرد، حتی که از وزارت معارف نیز مکتوب داشته باشند.
این درحالیست که سال ۱۳۹۷ بنابر تداخل وظیفوی، عدم رعایت قوانین در معارف و لت و کوب رئیس معارف توسط کارکنان این اداره سبب شد تا بی نظمی در سراسر مکاتب این ولایت افزایش یابد و غیرحاضری شاگردان و معلمان به یک امر عادی مبدل شود.

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۲۳ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور