آرشیف

2016-10-6

جام غور

والی غور: نبود سردخانه ها مهمترین چالش دهاقین و باغداران غور است

غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که نبود سرخانه های محصولات زراعتی در غور از مهمترین چالش های دهاقین وباغداران آن ولایت بشمار میرود و درصورت که به این مشکل راه حل پیدا نشود صد ها تن محصولات زراعتی ضایع میگردد.
آقای خاضع که در جلسه همآهنگی موسسات در فیروزکوه صحبت میکرد، از تمامی موسسات و دونر ها خواست تا برای ساخت سرد خانه ها در فیروزکوه و برخی ولسوالی ها اداره محلی و مردم عام را کمک رسانند.
والی غور گفت، در سال روان دهاقین و باغداران غور صد ها تن کچالو و ده ها تن سیب دارند که انتقال تمام این محصولات در یک زمان به ولایات همجوار تقاضای مارکت را کمتر میسازد و از سوی هم  نبود سردخانه ها و اماکن مناسب باعث شده که قسمت بزرگ این محصولات در زمستان ضایع گردد.
وی گفت، با ساختن سرخانه ها و فابریکه های پروسس چپس و مربای سیب آنان میتوانند ضمن تشویق دهاقین و باغداران جامعه زراعتی غور را به خود کفایی و اقتصاد بهتر سوق دهند.
در همین حال، عبدالتواب طیب رییس زراعت و مالداری ولایت غور گفت که قرار است آنان برای حل این معظل با تمامی موسسات و دونر ها صحبت نمایند و آنان را برای ایجاد سردخانه ها در این ولایت تشویق نمایند.
گفته میشود که درسال روان دهاقین و باغداران غور بیشترین محصولات کچالو و سیب دارند که نبود مارکیت و سردخانه ها باعث شده تا درسال آینده دهاقین و باغداران در این زمینه توجه کمتری داشته باشند.

محصولات کچالو و سیب در این اواخر در ولایت غور به حدی کافی افزایش یافته است، اما نبود مارکیت و سردخانه ها برای نگهداشت آن دهاقین و باغداران را با مشکلات زیاد مواجه نموده اند.
احمد شاه یک تن از باغداران قریه پوزه لیچ می گوید که وی در سال روان بیش از 20 خروار (ده هزار کیلوگرام سیب) سیب را به فروش رسانیده است که فی کیلو آن بطور اوسط به 25 افغانی فروخته است.
وی گفت:" نبود سرخانه و مارکیت در غور باعث شد که تمامی محصولات سیب را به نازلترین قیمت به فروش برسانم، اگر سرد خانه میداشتم با گذشت چند ماه فی کیلو سیب را به 50 افغانی میفروختم".
احمد شاه میگوید که نبود امکانات آنان را برای محصولات آینده شان نا امید ساخته است.
محمد امیر باشنده قریه الندر فیروزکوه می گوید که وی سال گذشته حدود 25 خروار کچالوی فروشی داشت، اما نبود مارکت در فصل خزان، وی مجبور شد تا کچالو هایش را در ذخایر محلی و غیر معیاری ذخیره نماید و این کار باعث شد که در جریان زمستان حدود 8 خروار کچالو را از دست دهد.
وی گفت، سال گذشته بیشترین کچالو  ضایع شد و این کار باعث شد تا در سال روان کمتر کچالو کشت نمایم.
 
پنج شنبه 15 میزان 1395 برابر است با 6 اکتوبر 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور