آرشیف

2019-5-18

جام غور

والی غور: در ماستر پلان ششم حق اولویت برای افردای داده میشود که منازل شانبه دلیل اسفالت سرک تخریب می گردد

والی غور: در ماستر پلان ششم حق اولویت برای افرادی داده میشود که منازل شان به دلیل اسفالت سرک تخریب می گردد.

قرار است کار اسفالت ۱۰ کیلومتر سرک غور- کابل آغاز شود، که در مسیر آن در منطقه پوزه لیچ چندین منزل مسکونی و زمین های زراعتی قرار دارد.
غلام ناصر خاضع، والی غور ضمن قدردانی از همکاری اهالی پوزه لیچ بنابر وقف زمین های زراعتی برای عبور سرک عمومی به آنان وعده سپرد که برای افرادیکه منازل مسکونی شان تخریب میشود، در ماستر پلان ششم نمرات رهایشی توزیع خواهند شد.
گفتنی است که در هفته جاری کار اسفالت سرک غور-کابل به فاصله ۱۰ کیلومتر آغاز می گردد.
بعد از سالیان متمادی این نخستین پروژه بزرگ ملی است که در سطح غور با اسفالت ۱۰ کیلومتر سرک آغاز می شود.

شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۱۸ می ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور