آرشیف

2017-11-14

جام غور

هوای سرد سه معترض حرکت "راه و روشنی" را روانه شفاخانه کرد

سه تن معترض حرکت "راه و روشنی" به دلیل هوای سرد فیروزکوه و برفباری های شدید مریض شدند.
این افراد درحال حاضر در شفاخانه مرکزی غور تحت تداوی قرار دارند.
عبدالحی تابش یک تن از این افراد می گوید:" اگر جان به جانان هم تسلیم دهم برق وسرک می گویم وبه تحصن خویش ادامه می دهم".
حرکت راه و روشنی وارد پنجمین روز شد اما، حکومت مرکزی تا اکنون هیچ پاسخی در مورد نداشته است.
 
سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور