آرشیف

2008-6-11

جام غور

هزاران شهريان چغچران از نور برق بى بهره اند

هزاران شهريان چغچران از نور برق بى بهره اند

آژانس خبرى پژواک

چهارشنبه 28 حوت 1387 برابر با 18 مارچ 2009  

در کنار آنکه اکثريت شهريان چغچران (مرکز ولايت غور) پول گزاف را در بدل مصرف هر کيلو وات برق دولتى تحويل ميکنند، هزاران شهريان ديگر هنوز هم از نور برق بى بهره اند. مسوولين رياست برق غور ميگويند که از جملۀ نفوس ٣٠ هزار نفرى در شهر چغچران   که شامل  ١٢هزار خانواده ميشود،  ٨ هزار فاميل از جنراتور ديزلى دولتى و  ١٦٠٠ خانواده از جنراتور هاى شخصى استفاده ميکنند. مصرف کننده گان ميگويند که اگر دولت برق آبى را مانند ساير ولايات به دسترس آنها قرار بدهد، مصرف برق به مراتب کمتر خواهد بود. برق شهر چغچران از طريق جنراتور ديزلى پنجصد کيلو واته جريان دارد. محمد عظيم يكتن از کسانى که از برق ديزلى دولتى استفاده ميکند، ميگويدكه يک كيلو وات برق ٤٠ افغانى است؛در حاليكه معاش  يک مامور ماها نه سه هزار افغانى است، در اينصورت چطور ميتواند از برق استفاده كند. وى به آژانس خبرى  پژواک گفت که يک فاميل اگر ماهانه به طور اوسط يکصد کيلو وات برق  مصرف کند، جمعاً چهار هزار افغانى ميشود؛ در حالى که اگر برق از بند هاى آب ويا کشور هاى همسايه تمديد يابد ، مانند ولاياتى مانند هرات و کابل، فى کيلو وات برق دو افغانى خواهد بود و براى اکثر مردم که اقتصاد ضعيف دارند، مفيد خواهد بود. 

عبدالقادر که در ساحۀ غرب شهر چغچران زيست دارد؛ از نبود برق دولتى شکايت نموده، ميگويد که شب خانه خودرا توسط جنرا تور شخصى روشن ميكند، در هر شب سه ليتر ( هر ليتر پنجاه   افغانى) مصرف ميكند و اين مصرف برايش خيلى گران تمام ميشود. نامبرده مى افزايد: (( جاى تاسف است که  درياى هريرود، از داخل شهر ميگذرد و ما از برق محروم هستيم .اگر برق آبى ميبود ، تمام مردم به قيمت بسيار كم از نور برق استفاده ميکردند.)) با وجود اين مشکلات ، هنوز هم  ٣ هزار خانواده از اريکن کار گرفته و از نور برق محروم اند. 

مولوى محمد يوسف نعمتى  يک شهروند ديگر ميگويد : (( ما دريک كيلو مترى شهر قرار داريم ،ولى در تاريکى بسر ميبريم  ، شب خانۀ خود را با اريکن روشن ميكنيم. )) نعمتى گفت که نبود برق، علاوه بر اينکه باعث تاريکى ميشود، آنها را از تماشاى تلويزيون و آگاه شدن از وقايع کشور، محروم ساخته است . وى اضافه نمود که اقتصاد ضعيف دارند و نمى توانند که از جنراتور شخصى و يا دولتى استفاده نمايند. مسوولين رياست بر ق نيز ميگويند که غور با وصف داشتن   سه درياى مشهور هنوز هم مردم  از برق آبى که بسيار نازل تمام ميشود؛ محروم است.  انجنير ياسين صوفى زاده رئيس برق غور گفت که از غور درياهاى فرارود ؛هر يرود و مر غاب ميگذرد.  درياى فرا رود از كوه هاى سياه كوه سر چشمه گرفته واز ولسوالى هاى پسابند ،دولينه ،سا غر و تيوره عبور نموده و به ولايت فراه سرازير ميشود. همچنان درياى هريرود که  از كو ههاى با با سر چشمه گرفته، از ولسوالى لعل سرجنگل مر كز چغچران و ولسوالى شهر ک گذشته داخل ولايت هرات  و بعداً به ايران سرازير ميشود؛ درياى مر غاب از  چغچران وولسوالى چارسده ميگذردو از طريق ولايت بادغيس به ترکمنستان مى ريزد. رئيس برق غور ميگويد که  اگر از آب اين دريا ها براى ساخت بند و توليد برق استفاده شود، نه تنها مردم غور، بلکه ولايات همجوار نيز از نور برق مستفيد شده و نياز به  برق وارداتى از کشورهاى همسايه نخواهند بود. رئيس برق غور مى افزايد که تعداد زياد شهروندان چغچران و اطراف آن، از برق دولتى بى بهره بوده و وزارت انرژى و آب تا حال در بخش برق رسانى هيچ توجه نكرده است .  وى ادعا کرد که وزارت انرژى و آب بيشتر برق را به  ولاياتى كه ناامن  بوده و مردم زور مند دارند و يا هم  در داخل حکومت نفوذ دارند؛ تمديد مى نمايد و در فکر ولايات عقب ماندۀ مانند غور نيستند. اما مسوولين انرژى و برق بار ها گفته اند که در صدد برق وارداتى از کشورهاى همسايه و ساخت بند هاى برق در کشور بوده، ولى اين کار به وقت نياز دارد.

 مولوى رمضان قاسمى رئيس كار ، امور اجتماعى و شهداء و معلولين ولايت غور ميگويد که با ايجاد بند آبگردان ، نه تنها مردم غور داراى برق خواهند شد؛ بلکه   هزاران تن صاحب كار شده و اين تحول سبب رشد اقتصادى مردم و دولت ميگردد. همچنان فضل احمد حميدى سرپرست  زرا عت و مالدارى غور به اين باور است که در صورت ساخت بندهاى آبگردان ،هزاران  هكتار زمين آبيارى شده و غور از حيث زراعت رُشد قابل ملاحظه خواهد نمود. غور ولايت زراعتى بوده و اکثر مردم آن زراعت پيشه و مالدار اند. از سوى ديگر، گل پيدا منش عضو  شوراى ولايتى غور ، زير بناءها را مولد رشد اقتصادى و تامين كننده ضروريات افراد  جامعه دانسته؛ ميگويد که موجوديت زير بناهاى فعال، از يکطرف باعث افزايش اشتغال مردم و از طرف ديگر، براى ايجاد كار خانه ها و رشد زرا عت كمک ميکند.

وى اظهار داشت: (( متاسفانه  مردم غور، ازاين نعمت و تسهيلات، محروم اند  واين مشكل باعث فقر، بيچاره گى ومانع رشد تمام زمينه ها گرديده است. )) خانم  پيدامنش ميگويد که غور در مركز افغانستان موقعيت دارد ؛اگربند هاى آبگردان ايجاد گردنددر اقتصاد مردم نقش  عمده و  حياتى خواهد داشت  . به گفتۀ اين عضو شوراى ولايتى، اعمار  بند برق پوزليچ را رئيس جمهور حامد كرزى در سفرى كه درسال ١٣٨٢ به غور داشت به مردم وعده داد؛ولى تا حال اين وعده عملى نشده است. وى ادعا کرد: ((به نظر من نحوه توزيع وجوه بازسازى و انكشافى در سطح كشور؛ از توازن لازم بر خوردار نبوده و بيشترين وجوه بازسازى به مناطق نا امن و بحرانى تمركز دارد. در حالى كه در مناطقى مانند غوركه اوضاع امنيتى   رضايت بخش است، مردم  بيشتر از مناطق ناامن و بحرانى به بازسازى و انكشاف ضرورت احساس ميكنند.))  نامبرده هشدارداد كه اگر اين نياز و احساس مردم بر آورده نشود؛احتمال سر خوردگى و نا اميدى مردم نسبت به دولت  و وخيم شدن اوضاع به دور از تصور  نخواهد بود .چون مردم غور آنچه كه در توان داشتند درآوردن امنيت ،حاكميت دولت و از بين بردن مواد مخدر انجام دادند؛ اما دولت اين همه خدمات مردم غور را ناديده گرفته است.  

از جانب ديگر، شهروندان چغچران از گرد و خاک و کثافات شكايت داشته ميگويند كه  اين وضع، باعث آلوده گى محيط و امراض  تنفسى ميگردد. محمد سرور يکتن از شهروندان که به مرض طُرق تنفسى مصاب شده؛ ميگويد : (( در شهر ما سرک پُخته ؛جويچه ؛پارک و  ساحات سبز ديگر وجود ندارد، موتر ها با سرعت و بى احتياطى از سرکها عبور کرده و گرد و خاک توليد ميکنند و  ما هميشه  گرد و خاک  تنفس ميكنيم ، همين وضع باعث مرض تنفسى برايم شده است !)) عبدالخالق  شهروند ديگر اظهار داشت که  شبكه  آبرسانى و  مبرزصحى  در شهر به چشم نمى خورد، نوشيدن آب غير صحى سبب  شده  که طفل ١٢ ساله اش به مرض اسهال و استفراغ مصاب شود. او علاوه نمود که  درياى هريرود از مركز شهر ميگذرد و امکان ايجاد فضاى سبز در شهر از طريق آب دريا وجود دارد؛ اما دولت توجه ندارد. 

داكتر زلمى نورزى سر پرست رياست شفاخانه غور ميگويد که  گرد و خاک و كثا فات بعد از حشک شدن توسط باد به هوا منتقل شده و مردم را  به امراض طرق تنفسى و توبركلوز ( سل) مبتلاء ميسازد. وى نبود  آب صحى را يكى از عوامل عمده مرض اسهال خوانده، افزود که اگر اين مشكل حل نگردد، مشكلات و مريضى بيشتر دامنگير مردم خواهد شد.  شهر وندان شكايت دارند که حتى  کشتارگاه مواشى درداخل شهر  وجود دارد و اين کار باعث کثافت و آلوده گى هوا ميگردد  و شاروالى در زمينه توجه نمى کند.

 محمدعثمان عصمت شاروال غورميپذيرد كه شاروالی نسبت به عواملى هيچنوع خدمت به مردم كرده نتوانسته است . آقاى عصمت ادعا دارد که شاروالی فاقد بودجه است،بودجه وعواید قبلی شاروالی توسط کسانیکه در راس آن اداره  قرارداشتند؛ حیف ومیل شده و درجهت باز سازی شهر مصرف نگردیده است. شاروال علاوه کرد که ماستر پلان های قبلی شهری به قیمت نازل توزیع گردیده و اين کار سبب تضعیف بودجه شاروالی شده است. موصوف خاطرنشان ساخت كه پول زمینهای را که به دسترس ارگان های دولتی بخصوص معارف ومقام ولایت قرارداده اند، آنها حاضرنيستند که آنرا به شاروالى تحويل نمايند. به باور وى، بودجه شاروالی، آنقدرنیست که بتواندزیربناء های شهری را به شکل پُخته واساسی اعمارنماید . ازجانب ديگر دولت وموسسات بین المللی نيز تاهنوزبه بازسازی شهرچغچران هیچنوع همکاری نکرده اند كه این  خود نشاندهندۀ بى توجهى به مشكلات مردم ميباشد.