آرشیف

2005-6-9

جام غور

هئیات رسیده گی به مشکلات بیجا شده گان داخلی به ولایات غور و هرات سفر نمود

هئیات رسیده گی  به مشکلات  بیجا شده گان  داخلی به ولایات  غور  و هرات سفر  نمود
 (خبرگزاری باختر 25 جنوری 2006 برابر با 5 دلو 1384)  
 این  هئیات در نظر دارد  مشکلات بیجا شده گان  و مستحقین  کمک را بررسی  نمایند . هئیات دیگری  به این منظور  به  ولایت کنر  سفر نموده است . منابع  وزارت امور مهاجرین  و عو دت کننده گان  میگویند  امروز هئیاتی  به این منظور  به ولایات سرپل  و فاریاب  سفر   می نمایند .  ندیم رئیس نشرات  ان وزارت گفت:  هئیاتی  که به ولایات  غور و هرات  سفر نموده  حدود یک ونیم ملیون  افغانی را  به مستحقین  توزیع خواهند کرد . وبرای  ولایات سرپل  و فاریاب  ، کنر  و پکتیا  یک یک  ملیون افغانی اختصاص  داده شده است . در ولایات  سرپل  و فاریاب  1250  خانواده  عودت کننده  وبیجا شده  در کنرها  650  خانواده   و در پکتیا  300  خانواده  وجود دارد .
 
اشتراک یک وکیل ولایت غور در إجلاس لندن. 
 دوشنبه 23 جنوری 2006
محتــرمــه رقیـــه نـائل یکی از نماینده گان ولایت غور در پارلمان کشور به اسا س دعوت رئیس جمهور درجمع هشت تن نمایندگان پارلمان میباشد که همراه با رؤسائی ولسی جرگه ومشرانو جرگه در جلسۀ بین المللی لندن  شرکت مینماید. این جلسه به تاریخ 31 جنوری با آشتراک نماینده گان کشور های کمک کننده به افغانستان در لندن دائر ودور نمائی افغانستان را در پنج سال آینده در عر صه های حقوق بشر، امنیت، اقتصاد وسیاست ترسیم مینماید
 
یکشنبه 22جنوری 2006- 
طبق أخبار واصله از ولایت غور  امروز صبح ریزش برف در تمام ساحات ولایت غور مجددا آغاز شده است. درجه حرارت دربرخی مناطق مثبت بوده وبرف ها آهسته آهسته ذوب میشود انتظار میرود سال آینده سال  سرسبز وآبشار های دره ها وکوه های غور دیدنی باشد.
 
دو قاضی تحت تعقیب عدلی قرارگرفتند
 ( آژانس اطلاعاتی باختر 28 جدی 1384 )
رئیس جمهوری پیشنهاد ستره محکمه را مبنی برعزل موقت دو قاضی منظور نموده است .  رئیس جمهوری کشور پیشنهاد ستره محکمه را مبنی بر عزل موقت قاضی عبدالمقیم عطارد رئیس دیوان امنیت عامه استیناف مرکز و قاضی نورالدین قاضی ولسوالی تولک ولایت غور منظور نمود. این دو متهم اند که از چوکات صلاحیت عدول نموده و نسبت به فرامین ریاست جمهوری در مورد تشدید مجازات در مورد اختطاف و قاچاق مواد مخدر اعتنا نکرده است . انها تحت تعقیب عدلی قراردارند.   یاد داشت سایت جام غور در ارتباط به خبر فوق که امروز چها شنبه 28 جدی از طریق آژانس اطلاعاتی باختر پخش گردیده است. قاضی نورالدین ویا ملا نورالدین باشندۀ قریۀ پشتای ولسوالی تیوره ولایت غور سه سال قبل به صفت قاضی ابتدائیۀ محکمۀ تولک ایفای وظیفه مینمود که به اتهام أخذ رشوه از وظیفه اش سبکدوش گردید.. بر طرفی آن قبل از فرمان رئیس دولت در مورد اختطاف وقاچاق مواد مخدرصورت گرفته . واز دوسال به این طرف سید نصیر فرزند سید عمر به حیث قاضی محکمۀ تولک ایفای وظیفه مینماید. علاوه ازان در ولایت غور هیچ مورد اختطاف گذارش نشده است . طوریکه اطلاع دارید محکمۀ مواد مخدر در ولایات تا هنوز تأسیس نشده است. شاید قاضی القضات از قاضی های خود در ولایات إطلاع نداشته باشد. همین قاضی القضات وهمین خبر بی موقع .
 
ریزش برف درولایت غور ارتباط پنج ولسوالی رابا مرکزآنولایت قطع نمود
 (باختر، 28 جدی 1384 برابر با 18 جنوری 2006 )
از اثر برفباری های اخیر سرک بین شهر چغچران مرکز ولایت غور وولسوالی های جنوب غرب آنولایت بروی ترافیک  مسدود گردیده است. برفباری و باد کویه در منطقه بندبایان  ارتباط ولسوالی های ساغر، دو لینه، شهرک ، تیوره و تولک را  با چغچران مرکز ولایت غور  قطع نموده است محمد اقبال مدیر فواید عامه ولایت غور گفت که در ایام زمستان در اثر برفباری ها ارتباط ولسوالی هابه مرکز و مرکزبولایت همجوارقطع میگردد. امسال باپلان تدابیری که روی دست گرفته شده در صورت منظوری بودیجه روزانه سه صدو سی مردکار به این منظور استخدام خواهدشد.
 
خانم صابره اولین زن چاپ انداز در افغانستان اولین زن چاپ انداز در ولایت غور افغانستان دیروز دریک مسابقه بزکشی قهرمان شد. 
  ( خبر گذاری باخترجدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006) 
خانم صابره اولین چاپ انداز زن دیروز در مسابقات بزکشی که در ولایت غور صورت گرفت توانست بزرا به دایره حلال برساند و تیم اش را پیروز سازد . مسابقات بزکشی میان 9 تیم بزکشی ولایت غور در مرکز ان ولایت راه اندازی گردیده بود. خانم صابره که عضویت تیم بزکشی ولسوالی چهارسده ان ولایت را دارد ازاین پیروزی نهایت مسرور بود سلسله مسابقات ادامه دارد . بزکشی یکی از ورزش های عنعنوی در کشور بوده که تاکنون صرف مردان به تیم بزکشی عضویت داشتند خانم صابره اولین زنی میباشد که به این ورزش ثقیل روی اورده 
 
امتحان کانکور در ولایت غور جدی 1384  (جدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006)
    امتحانات کانکور محصلین ولایت غور برخلاف سالهای قبل باری د یگر در چغچران مرکز ولایت غور بر گذار گردید.  قرار اطلاع این چانس در اثر توجۀ اساتیذ ولایت غور در پوهنتون کابل به خصوص استاد خالقداد فیروز کوهی ودلسوزی وزیر تحصیلات عالی صورت گرفته. استاد خالقداد فیروز کوهی سالهای قبل هم توجۀ قابل ملاحظۀ درین خصوص انجام داده که درحقیقت شایان تحسین است.   حضور 110 نفر از محصلین غور در فاکولته های مختلف پو هنتون کابل نتیجه توجه ودر حقیقت شهامت استاد مذ کور میباشد.  با وصفیکه برخی حلقات تنگ نظر وبی حوصله موصوف را به کمک خارج از حد قانون به غوری ها متهم کردند ودرین زمینه مقاله ها نوشتند با زهم فیروزکوهی درعزم خدمت به غوری ها مصمم باقی ماند وباری دیگر زمینۀ آخذ امتحان از شاگردان غور را در مرکز ولایت مساعد وشخصا از پروسۀ امتحانات مراقبت به عمل آورد.  چون عبور مؤفقانۀ همه شاگردان غور از مراحل مختلف امتحانات پوهنتون در سال های گذشته حقانیت فیروز کوهی را به إثبات رسانید.  امسال به تعداد 104 تن از محصلین غور به امتحان کانکور شرکت ورزیدند که از جمله چهار نفر شان از طبقۀ اناث بوده است.   قرار اظهار محترم استاد خالقداد فیروز کوهی که از جریان امتحان در چغچران نظارت نموده محصلین شامل در کانکو از لیسه های مرکزچغچران، ولسوالی لعل، تیوره وساغر بوده اند. سال گذشته نسبت سردی هوا وبعد مسافه محصلین غور نتوانستند در هرات که حورۀ امتحان تعین شده بود شرکت ورزند. امید واریم تعداد قابل ملاحظۀ از فرزندان غور توفیق شمول به پوهنتون را حا صل  ودر آینده گوشۀ از ضرورت ها ونیازمندی های مردم ولایت غور را درعر صه های مختلف حیات فرهنگی ،سیاسی ،علمی واجتماعی مرفوع گردانند . اینکه به چه تعداد ازمحصلین در پوهنتون راه میابند مربوط به خود شان است  
 
شروع برف در ولایت غور   (جدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006) 
  راپور های واصله از ولایت غور حاکی است که صبح امروز 14 جنوری ریزش برف شدید درتمام ساحات ولایت غور آغاز یافته است که به این ترتیب یأس ونا امیدی مردم غور نسبت خشکی وسردی شدید روز های قبل به امید واری به آینده تبدیل شده است. امید سال جاری سال سر شار از شادابی دطراوت در وطن ما باشد آمین. ضخامت برف تا سی سانتی متر گزارش میشود و دموای هوا بسیار گرم است. فعلاّ هم باران می بارد.
 
گشايش انجمن فرهنگی در غور
 (( از سایت بی بی سی فارسی، تاریخ 24 جدی 1384 برابر با 14 ماه جنوری 2006.)
نهاد فرهنگی موسوم به انجمن فرهنگی آموزش جوانان در ولايت غور در غرب افغانستان از سوی جوانان اين ولايت گشايش يافت.  اعضای اين انجمن هدف اصلی آغاز بکاراين نهاد را انسجام جوانان ولايت غور و کار برای برابری حقوق زن و مرد خوانده اند.      محمد محسن حکيمی يکی از اعضای اين انجمن اولين اقدام انجمن را داوطلب شدن ۴۰ تن از اعضای آن برای کار با اداره هلال احمر افغانستان خواند.     اما او گفت هنوز اين اعضای داوطلب آموزش های لازم را از سوی اداره هلال احمر افغانستان دريافت نکرده اند.
 
بازسازی رودخانه هريرود (تاریخ 7 جنوری 2006 برابر با 17 جدی 1384 )
بانک توسعه آسيايی اعلام کرده است که ۷۵ ميليون دلار را صرف بازسازی رودخانه هريرود می کند. در اعلاميه اين بانک آمده است که حدود چهار صد هزار از ساکنان کم در آمد اطراف اين رود خانه از اين پروژه بهره مند خواهند شد.  هدف اصلی از بازسازی رودخانه هريرود که در برگيرنده بخشهايی از ولايت هرات، رودخانه مرغاب واقع در بادغيس و ولايت غور می شود، بهبود در ميزان توليدات کشاورزی و مالداری (دامداری) ساکنان اطراف اين رود خانه خوانده شده است.  توماس پنيلا يک کارشناس امور آبياری بانک توسعه آسيايی گفته است که اين برنامه در ساختن نظام آبياری و تنظيم منابع آبی نقش مهمی خواهد داشت.
 
سرمای شدید  جان 60 هزار نفر را در غور تهدید  می کند
  (  6 حنوری 2006 برابر با 16 جدی 1384)
گزارش های  رسیده از ولایت  غور حاکی است که سرمای شدید  جان بش از 60  هزار خانواده را در آن ولایت  تهدید می کند . عبد الرحمن فرهنگ  رئیس انکشاف  دهات غور در تماس تیلفونی به هندوکش گفت: تااکنون  اقدام جدی و اساسی از س وی دولت وموسسات  ذیدخل دراین زمینه صورت نگرفته است. نگرانی رئیس   انکشاف دهات  ولایت غور درحالی  ابراز میگردد که از ولسوالی تیواره ولایت غور خبر می رسد که طی  روز های گذشته پنج طفل  جان خود  را به اثر شیوع امراض سیاه سرفه  وسرماه خوردگی  شدید از دست داده اند . مسوولین ولایت غور شیوع   مرض سیاه  سرفه را درولسوالی های دور افتاده  سرجنگل وتیواره  تائید می کنند . عبد الرحمن رئیس انکشاف  دهات گفت: " این مرض دراین  ولوسالی شیوع پیدا  کرده اما تا اکنون  کدام احصائیه دقیق از مرگ  ومیر اطفال خورد سال در دست  نیست." این درحالیست که  سال گذشته به دلیل  برف باری های شدید راه های بعضی  ازاین ولسوالی های مسدود گردیده  بود وچندین هوا پیما از فضا برای باشنده گان این مناطق کمک  رسانده بودند."
 
ترمینال میدان هوایی چغچران بازسازی گردید
  (( از سایت باختر نیوز 5 حنوری 2006 برابر با 15 جدی 1384)
ترمینال میدان هوایی شهر چغچران مرکز ولایت غور بعداز بازسازی امروز افتتاح گردید. ترمینال متذکره که در اثر جنگ های اخیر تخریب گردیده بود توسط وزارت فواید عامه بازسازی گردید. منبع افزود: یکپایه جنراتور به ظرفیت سی و پنج کیلو وات و حفریک حلقه چاه نیز شامل این پروژه میباشد . منابع مربوط میگویند بخاطر بازسازی ترمینال متذکره بیشتر از دو ملیون دالر از بودجه وزارت فواید عامه مصرف گردیده است .
 
'تلفات' سرما در افغانستان
مقامات محلی ولايت غور در غرب افغانستان می گويند که سرمای شديد زمستان، حدود شش هزار خانواده را در ولسوالی های مختلف اين ولايت تهديد می کند.  يک مقام وزارت احيا و انکشاف دهات افغانستان در ولايت غور گفت که کمبود مواد خوراکی و عدم دسترسی کافی خانواده ها به امکانات صحی، مشکلات فراوانی را برای آنها بار آورده است.  نگرانی از وضعيت زندگی اين خانواده ها در ولايت غور در حالی مطرح می شود که باشندگان ولسوالی طيوره اين ولايت ادعا می کنند ظرف دو روز گذشته دست کم پنج کودک در اين ولسوالی از ابتلا به بيماری سياه سرفه جان داده اند.  مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در ولايات غربی اگرچه در مورد اين خبر مشخص ابراز نظری نکرده اند اما می گويند که مشکلات ناشی از شدت سرما و نبود امکانات لازم در ولايت غور، احتمالا تلفاتی را سبب شده است.  رييس صحت عامه ولايت غربی هرات می گويد: "تاکنون از مرگ کودکان گزارشی نرسيده است اما خيلی دور از امکان نيست اگر چنين چيزی اتفاقی افتاده باشد."  او افزود: "ما به اين باور هستيم که احتمالا بيش از آنچه اعلام شده است از اثر سرما در غور تلف می شوند."  به گفته مقامات محلی در غرب افغانستان، سازمان خوار و بار جهانی (دبليو.اف.پی) تنها سازمانی است که حدود هشتاد تن مواد خوراکی را از پيش به ولايت غور انتقال داده است.  در اين حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در کابل می گويند که هيچ گزارش رسمی در مورد بروز مشکلات صحی در ولایت غور به آنها نرسيده است.  عبدالله فهيم، مشاور در وزارت صحت عامه افغانستان به بی بی سی گفت که آنها امسال "تدابير لازم" را برای جلوگيری از وقوع تلفات انسانی در سرمای زمستان در ولايات دور افتاده از جمله غور، در نظر گرفته اند.  او گفت: "از سه ماه پيش بسته های داروی مورد نياز را به ولايت غور فرستاده ايم تا اگر در فصل زمستان راه ها مسدود می شود، باشندگان اين ولايت با کمبود دارو روبرو نشوند."  ده ها کودک در سال گذشته، در اثر ابتلا به بيماريهای سياه سرفه و سرخکان (سرخک) و به دليل نبود امکانات درمانی، در ولايات مختلف از جمله بدخشان، غور و هرات جان دادند.  برفباری ها سنگين در زمستان، سبب می شود راه های ارتباطی بيشتر ولايت دور افتاده افغانستان بسته شود و اين موضوع انتقال دارو و مواد خوراکی به اين ولايات را دشوار می کند.  مردم نقاط مختلف افغانستان، از جمله کابل پايتخت، با فرارسيدن فصل سرما، با مشکلات زيادی از جمله کمبود مواد سوختی و افزايش قيمت آن مواجه می شوند
 
سنگ تهداب لیسۀ یخن علیا گذاشته شد. 
أخبار از غور . شنبه 3 جدی  1384
سنگ تهداب لیسۀ یخن علیا با فرا رسیدن فصل زمستان در حال گذاشته شد  که شاه  عبدا لأ حد أفضلی والی ولایت غور جهت افتتاح دو کلینیک صحی در مناطق سر هلنگ وچهاردر صبح امروز وارد ولسوالی تیوره ولایت غور شد . مو صوف بعد از افتتاح کلینیک صحی سر هلنگ به مرکز ولسوالی رفته در مقر لیسۀ تیوره در جمع محاسن سفیدان وأهل معا رف ولسوالی تیوره سخنرانی نمود.این دوهمین سفر والی ولایت غور به ولسوالی تیوره از زمان تقررش میباشد .  لیسۀ یخن علیا از جملۀ چهار لیسۀ ذکور ولسوالی تیوره جایگاه دوم را بعد از لیسۀ مرکز تیوره دارد.با وصف اینکه درسال جاری از صنف دوازدهم فارغ داده است بعد ازینکه تعمیر آن تخریب گردیده تا هنوز تعمیر ندارد. نوت . گرچه فعلا فصل مناسب برای ساختن تعمیر نیست اما اینکه 3جدی برای افتتاح تعمیر لیسۀ یخن علیا تعین شده شا ید دلائل آن نزد والی صاحب ویا مسئولین دیگر ریاست محترم معارف غور باشد. به تعقیب بارش های هفته گذشته شب 27 قوس سال جاری برای اولین بار برف نازک همه ساحۀ ولایت غور را پوشید.امید امسال سال بر فی درغور باشد.
 
دستگیری ملا مصطفی حقانی  بجرم قطاع الطرقی  .
  26 قوس 1384  
طبق إخبار واصله از ولایت غور ملا مصطفی حقانی یکی از قوماندانان سابق طالب ها در قریه ناسفنج ولسوالی شهرک ولایت غور به اتهام دزدی در مسیر راه هرات غور از طرف ندروهای امنیتی ولایت هرات دستگیر گردید. او بعد ازسقوط طالب ها روابط نزدیک با امیر اسما عیل خان داشته گاه گاه با استفاده از سلاح دست داشتۀ خود در آشوب های مناطق غور در سالهای گذشته دست داشته است .
 
هرگاه کارمندان دولتی سلاح شان را به کمیسون جمع آوری سلاح تسلیم نکنند از وظایف شان برطرف خواهند شد.
چهار شنبه 23 قوس 1384 برابر با 14 دسمبر 2005
والی ولایت غور تهدید نمود هر گاه کارمندان دولتی این ولایت سلاح های شانرا به کمیسون جمع آوری سلاح آن ولایت تحویل ندهنداز وظایف شان بر کنار خواهند شد. عبدالاحد افضلی والی ولایت غورکه درجلسه ولسوالان ، قوماندان امنیه و روسای دوایر مکز و ولسوالی های آن ولایت صحبت می نمود ، به ولسوالان و قوماندانان امنیه آنولایت تفهیم نمودتا آن عده از قوماندانان محلی که شامل وظیفه رسمی دولتی بوده و تاکنون سلاح های دست داشته شان را به کمیسون جمع آوری اسلحه تحویل نداده اند ایشانرا وادار سازد تا هر چه زود تر در پروسه صلح یکجا شده و سلاح های شانرا به ارگان مربوط تحویل دهند. در غیر آن از وظایف شان سبکدوش و با ایشان رفتار قانونی صورت خواهد گرفت.                 
                                   
درگیری مسلحانه پولیس با دزدان در هرات
      در اثر بر خورد مسلحانه میان گروه از دزدان و نیروهای پولیس در ولایت هرات، در غرب افغانستان ، یک فرد پولیس زخمی شده است.  این در گیری در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات صورت روی داده است.  مسئولان امنیتی در هرات میگویند این افراد از باشندگان اصلی ولایت غور هستند و در حال حاضر مورد پیگرد پولیس قرار دارند.
 
قو ماندان محمد زمان عظیمی سا بق قوماندان امنیه ولایت غور بار دیگر چانس تقرر حاصل نمود.
چهارشنبه 16 قوس 1384 برابر با 07 دسمبر 2005
محمد زمان عظیمی از قو ماندانان جهادی منطقۀ مرغاب است که از سقوط طالبان تا اسد 1383 بحیث قو ماندان امنیه ولایت غور ایفای وظیفه نموده است وبعدا با قوماندان احمد یکجا از شهر بیرون رانده شد. وی که تاهنوز بیکار بوده روزی شنبه 5 قوس توانست مجددا منظوری خود رابه حیث آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غور به عوض دیگر وال عظیم آواره بدست آورد
.
چهار شنبه 16 قوس 1384
 2:- جلسه حدود 60 تن از وکلای پارلمان افغانستان مر بوط ولا یات غور فراه بادغیس هرات وبرخی از ولا یات دیگرکشور در یکی ازسا لون های هوتل انتر کانتینینتال کا بل داير گردید.این جلسه که به ابتکار نما یندگان ولایت غور برگذار شده بود از ساعت 10 صبح تا یک بعد ازطهر دوام کرد.هدف این جلسه تعارف وکلا وایجاد نقطه نطر ها وأهداف مشترک در پارلمان آینده کشور عنوان شده که اولین جلسه آن قرار است 29 قوس ماه جاری بر گذارگردد. شام این روز داکتر ابراهیم ملکزاده مهماندار آعضای مجلس متذکره بود.
 
  در ولایت غور فعالیتهای فرهنگی به ندرت دیده میشود 
محمد سرور آزاد رئیس اطلاعات ، فرهنگ و توریزم ولایت غور ضمن ابراز این مطلب گفت: از ایجاد دولت موقت تا جمهوری اسلامی  افغانستان صرف یک دستگاه  رادیو اف ، ام  که در سال 1383 در انولایت از طرف انتر نیوزفعال گردیده است.    رادیو تلویزیون ، جراید، مجلات و روزنامه های دولتی و غیر دولتی در ولایت غور و جود ندارد و تاکنون  توجه ئی جهت حل مشکلات نشده است. وی همچنان گفت:  مردم ولایت غور از نگاه فرهنگی عقب مانده، نیاز به کمکهای داخلی و خارجی دارند.   رئیس اطلاعات، فرهنگ و توریزم ولایت غور اقدامات دولت را به تناسب نیازمندی مردم ولایت  غور که یکی از عقب مانده ترین ولایات کشور میباشد ناچیز خوانده   گفت: ولایت غور از نگاه  تشکیلاتی آنقدر بزرگ نبوده و اقدامات جهت بهبود و ضعیت تشکیلاتی عملی گردیده است. برنامه همبستگی ملی درولایت  غور با تشکیل شورای محلی پروژه های شان را تطبیق میکنند البته نظر به ضرورت  های عامه، منابع اب های اشامیدنی  صحی در بعضی مناطق تهیه شده، بند های اب به منظوررفع نیازمندیهای زراعتی ایجاد گردیده ، و در بعضی قرای مربوط ولسوالی ها مکاتب دخترانه وبچه گانه به طور  مساویانه اعمار گردیده  است باید گفت در قرای که از طرف برنامه همبستگی ملی مکتب ایجاد شده اصلا" تعمیری  بنام مکتب و جود نداشته است .    موصوف همچنان گفت: تعلیم و تربیه در ولایت غور نیز رشد قابل ملاحظه ندارد  تنها در مرکز ولایت غور دولیسه پسران بنام سلطان علو الدین غوری ولیسه پسران کاسی و یک مکتب نسوان بنام سلطان راضیه و جود دارد. مکاتب مذکور به کمک مالی یونیسف ترمیم شده که تاحدی از مشکلات شاگردان کاسته شده است.   مشکلات عمده ریاست معارف  ولایت غور کمبود معلمین و بخصوص معلمین زن میباشد چون در ولایت  غور مکتب نسوان فارغ التحصیل ندارد و تاصنف نهم دختران میتوانند در این مکتب آموزش ببینند.  رئیس اطلاعات، فرهنگ  و تو��یزم ولایت غور در مورد مشکلات صحی مردم گفت: در مرکز ولایت یک شفاخانه چهل بستر فعال میباشد و در ولسوالی های تیوره ، دو لینه، شهرک، تولک و سا��ر، کلینیک های صحی  فعال است اما مشکلات دوری مسافه راه و عدم وسایل نقلیه بخصوص درفصل زمستان که مدت چهار الی پنج ماه راه های مواصلاتی مسدود میباشد، مردم نمیتوانند مریضان شا ن را به اسرع وقت به مرکز برسانند. ادویه مورد ضرورت نیز در کلینیک ها نمیتواند مشکلات مردم را مرفوع سازد.  ولی در مورد فعالیت های زنان در ولایت غور گفت،ریاست امور زنان در ولایت ما بنام فعال است اما تاکنون کدام فعالیت مثمر ندارد.  چند پروژه آموزشی حرفوی، خامکدوزی ، خیاطی، کمپیوتر از طرف بعضی موسسات غیر دولتی به منظور آگاهی زنان و رسیدن آن به خود کفائی فعالیت دارد.  مشکلات زنان از نگاه  صحی در ولایت غور  بی نهایت زیاد میباشد و میزان مرگ و میر مادران حامله در این ولایت  نسبت به دیگرولایات کشور زیاد تر میباشد.   وی همچنان گفت:  نبود عمارات  اداری در ولایت غور از مشکلات  دیگر و بسیار عمده میباشد  صرف ریاست های انکشاف دهات، آبیاری  و مخابرات دارای تعمیر دولتی بوده و متباقی ارگانهای مربوط تعمیر  ندارند.  نامبرده در اخیر گفت: مشکل سرک از عمده ترین مشکلات مردم غور میباشد که تا هنوز کار موثری انجام نشده  و مردم در فصل زمستان ذریعه اسپ و قاطر رفت و آمد میکنند.   گفتنیت ولایت غور از جمله ولایات کوهستانی بوده و مردم آن اکثرا" مالدار اند که پیشه  قالین بافی و گلیم از جمله تولیدات عمده ان میباشد.
 
يك انباربزرگ سلاح و مهمات در ولايت غور منفجرشد
تاریخ 10.11.2005   مطابق با 19 عقرب 1384
فرمانده امنيتي ولايت غور اعلام كرد: يك انباربزرگ سلاح و مهمات ازسوي افراد مسلح ناشناس سه شنبه‌شب منفجرشد.   فيض‌الله صالحي به خبرنگارايرناگفت:اين انباركه شامل سلاح ومهمات مختلف از جمله موشكهاي سام هفت بود توسط يكي از رهبران جهادي كه از ذكر نامش خودداري كرد به قصد عمليات خرابكارانه نگهداري مي‌شد.  وي بااشاره به‌اين كه براثراين انفجار به‌كسي آسيبي‌نرسيد،افزود: فرمانده يادشده با تعدادي از افراد مسلح خود هم اكنون متواري است كه از سوي پليس تحت تعقيب است .  صالحي تصريح كرد: به رغم اينكه بيشترين تعداد سلاح و مهمات در ولايت غور دردست مردم است، اماامنيت اين ولايت نسبت به ساير ولايت افغانستان به مراتب بهتراست.   به رغم گفته‌هاي اين فرمانده، وجود سلاح در دست افراد غير مسئول در ولايت غور هراز گاهي حوادثي مي‌آفريند، بطوريكه براثر درگيري ميان دو تن از فرماندهان مسلح غيرمسئول در چند روز اخير چندتن از افراد طرفين در اين ولايت كشته و يا مجروح شدند.  نوت: بنا بر اطلاعات موثق رسیده این انفجار دیپوی مهمات نبوده بلکه اصابت یک فیر راکت در قریه پاحصار ولسوالی تیوره بوده که خوشبختانه تلفات در پی نداشته است ، و اظهارات جناب فیض الله صالحی  درین مورد که گفته بود انفجار دیپو بوده است صحت ندارد.
 
اولین جلسه شورای ولایتی ولایت غود.  
تاریخ 12.11.2005 مطابق با 21 عقرب 1384 هجری شمسی 
شورای 15 نفری ولایت غور دو تن را از بین خود بحیث نماینه در مشرانو جرگه یا ( سنا ) معرفی نموده اند و این دو تن عبارت اند از حیات الله بیک فرزند ابراهیم بیک و سید محسن فرزند سید محمود از والسوالی شهرک ، که بعداً به معرفی سان می پردازیم. و مولوی محمد عدیم بحیث رئیس شورای ولایتی و حاجی عبدالغفور تیمن بحیث معاون شورای ولایتی به اکثریت آراء انتخاب و تعین گردید.