آرشیف

2019-6-6

جام غور

نُه تن از یک زندان طالبان در غور آزاد شدند

 
مسولین محلی غور میگویند این افراد مربوط به پولیس محلی هستند و از دوسال به اینسو در یک زندان طالبان در روستای "سینهِ وسنگان" در بند بوده، که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی شب گذشته آزاد گردیده اند.
 
در این عملیات ۵ تن از طالبان نیز کشته شده اند.