آرشیف

2008-6-10

جام غور

نظریات والی جدید غور در صبحت با ارگان های دولتی غور

نظریات والی جدید غور در صبحت با ارگان های دولتی غور

سه شنبه 27 عقرب 1387 برابر با 18 نوامبر 2008

جام غور

برای مردم غور یک صفحه جدید زندگی بوجود آورم ، خلاهای  بوجود آمده بین دولت ومردم را بار کارو فعالیت نو آوری در تامین امنیت پر کنیم . بعدآ متیوانیم شاهد نو آوری وبازسازی وانکشاف  باشیم  مطلب فوق را سید اقبال منیب والی غور خطاب به افسران ارگانهای کشفی وامنیتی  بیان نمود وگفت : وقتی اداره محل دارای اتورتیه میگردد  که بدست آوردهای چشمگیری  درعرصه  تامین امنیت مهار کردن فساد اداری ضبط مواد مخدر وسلاح از نز د افراد غیر مسوول ومحروم داشته باشیم . والی غور درجلسه امنیتی خاطر نشان ساخت  آنعده  افراد یکه فعالیت بیشتر ی وظایف محوله را به حسن صورت انجام دهد از اصل شایستگی برخوردار بوده به دریافت مکا فات مادی ومعنوی نایل میگردد.

 

تیم PRT7به تیم PRT8تعویض شد

سه شنبه 27 عقرب 1387 برابر با 18 نوامبر 2008

جام غور

به اساس تو افقات بن درچوکات اسیاف نیروهای بین اللملی بمنطور تامین امنیت وبازسازی در افغانستان بیش از سی کشور در افغانستان حضور نظامی دارند درتیم ها ی بازسازی ولایتی در ولایات مختلف افغانستان مصروف کار وفعالیت اند .

درولایت غور از کشور لیتوانیا نیروهای امنیتی وهمکاری مسکن کزین شدند تا کنون هفت تیم یکی پی دیگر عوض شده در حال حاضر پی ار تی 8 احراز موقعیت نموده بگفته مسولین پی ار تی 7 خدمات چشم گیری امنیتی وبازسازی در غور انجام شده که مورد رضایت مردم قرار گرفته اما بنظر اگاهان  امور نسبت محدویت اقتصادی که تیم بازسازی ولایتی دارد تاکنون نتوانست که پروژها ی بزرگ زیر بنای را بنفع مردم بکار اندازد تیم پی ا رتی 8 با وعده هاییکه حین تحویل گیری قوماندانی داد مانند سلف خود همان راه را می پیماید .

 

 

جلسه هماهنگی کمیته های ولایتی حوزه جنوب غرب 

سه شنبه 27 عقرب 1387 برابر با 18 نوامبر 2008

جام غور

جلسه هما هنگی وگزارش دهی کمیته های ولایتی ارگان ملی واجتاعی جوانان افغانستان بتاریخ های 16 و17 . نوامبر2008 درهرات برگزار گردید. دراین جلسه که رئیس ،معاونین ومنشی های ولایات غور ،باد غیس ،هرات وفراه اشتراک داشتند . در ابتدا گزارش کاری ولایات توسط روسای کمیته ها ی ولایتی ارائه شد گزارش کمیته ولایتی غور توسط  محترم محمد حسن حکیمی رئیس کمیته ولایتی ارگان ملی اجتماعی غور درحال که محترم انجنیر مولا گل احمدزی رئیس عمومی ارگان ملی جوانان افغانستان نیز حضور داشتند به جلسه ارائه شد که ولایت غور ازنظر کاروفعالیت درجه اول را درسطح حوزه غرب بدست آورد  اقای احمد زی  کار کردها ی جوانان غور در افغانستان نمونه خطاب نمود گفت در سطح افغانستان بهترین کار ها را جوانان غور انجام داده است که تا کنو ن مقام ولایت وزارت معارف و ملل متحد از انها تقدیر نموده است .

همچنان روی هاهنگی بین ولایات حوزه غرب بحث گردید تصمیم گرفته شد تا یک کمیسیون مشترک بخاطر انسجام وهاهنگی بهتربین ولایات حوزه غرب تشکیل گردد تا بعد ازاین هما هنگی بهتر بین دفاترایجاد گردد تتمی برنامه ها وپرگرام به طور ها هنگ  صورت گیرد  از برنامه و پرگرام و پالیس های یک  دیگر همایت شود . هچنان روی پروسه انتخابات بحث گردیده  وفیصله شد تا جوانان درین پروسه سهم فعال گرفته ومردم را به ثبت واخذ کارت رادهی تشویق وآگاهی لازم  دهندمحمد حسن حکیی ریس کمیته ولایتی جوانان غور گفت از ایجاد این کمیته ما توانستم یک انسجا م قوی را بین جوانان غور ایجا د نمایم از حق مشروع غوریان دفا طرح ها وبر نامه های خوبی را به دو لت ارایه نایم بخاطر رشد معارف و بخش های فر هنگی و ورزش کور س ای متهدید و سیمنارها ورکشاب ها و مسابقات بزرگ فر هنگی و علمی را در غورر ا انداز ی  نموده ایم و همچنان برای اولین با ر ما توانستیم توجه رسا نها ی داخیلی وخارجی را در غور جلب نمائیم تا مشکلات و خواستای مر دم غو را انعکاس دهند

 

افتتاح نمایندگی کابل بانک در ولایت غور

یکشنبه 25 عقرب 1387 برابر با 16 نوامبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از ولایت غور روز شبنه دفتر نمایندگی کابل بانک در چغچران مرکز ولایت غور افتتاح گردید. محفلیکه به این مناسبت در هوتل  منار جام دائر گردید بود نماینده کابل بانک  زون غرب وتمام روئیسای ادارات دولتی اشتراک داشتن با قطع نوار نمایندگی کابل بانک را در چغچران افتتاح نمودند نماینده گی کابل بانک در تعمیر جدید شاروالی درمرکز شهر واقع است که برای تمام باشندگان یکنوع سهولت را ببار آورده است. بعد ازین کار مندان دولت میتوانند به سادهگی در کابل بانک حساب بانکی باز کنند ومعاشات شان طور درست بحساب شان واریز گردد ودر قسمت صرافی ونقل وانتقال مصئون پول به مناطق مختلف افغانستان از طریق این نمایندگی سهولت های ببار آمده است.

 

ارتقای شبکه افغان تیلی کام به سیستم فول موبیلیتی در غور

یکشنبه 25 عقرب 1387 برابر با 16 نوامبر 2008

جام غور

گزارش های واصله از دفتر مخابرات ولایت غور حاکی از آن است که شبکه مخابراتی افغان تیلی کام دران ولایت به سیستم فول موبیلیتی مجهز در مرکز چعچران  فعالیت خود آغاز کرده است.از طریق این سیستم ارتباط  وفکس به سهولت تأمین میگردد ومکالمات تلیفونی در اقصی نقاط جهان با کیفیت بهتر وقیمت ارزان تر صورت میگیرد مثلا در داخل کشور افغان تیلی کام به افغان تیلی کام  فی دقیقه دو افغانی و سائر شبکه های مخابراتی ینعی (GSM) 4 افغانی وبه پاکستان وایران 9 افغانی وبه (50)کشور های جهان فی دقیقه 12 افغانی مکالمه صورت میگیرد که نسبت به هر دستگاه دیگر ارزان تر است. ولایت غور از لحاظ مخابرات انکشاف متوازن دارد 

 

معاون والى غور از يک حمله مسلحانه جان به سلامت برد

 جمعه 24 عقرب 1387 برابر با 14 نوامبر 2008

جام غور

 

طبق گزارش ه��ی واصله ا�� چغچران ولایت غور کرام الدین {رضا زاده} معاون ولایت غور که بخاطر اشتراک در یک سیمینار عازم ولایت هرات بود امروز جمعه ساعت هشت صبح در منطقه بین دره تخت وشیرخاج  در محاصره افراد مسلح مخالف دولت تحت فرماندهی ملا مصطفی در آمد .اما افراد امنیتی معاون ولایت که هشت تن بودند تا رسیدن نیرو های کمکی از هرات با شهامت ولاوری  تا ساعت یک بعد از ظهر  مقاومت نمودند. درین میان صرف  دو نفر از محافظین شخصی معاون ولایت بنام های عبدالکریم ولد عبدالغفور وعبدالستار و لد محمد صدیق مجروح گردیدند که حالت صحی عبدلکریم ولد عبدالغفور نسبتا وخیم واما خطر ناک نیست.ودر شفاخانه حوزوی هرات تحت معالجه قرار دارد

 

دو تن به ظن قتل ولسوال تيورۀ ولايت غور دستگير گردید

پنجشنبه 23 عقرب 1387 برابر با 13 نوامبر 2008

جام غور

محمد قاسم صديقى ولسوال تيوره طى  يک کمين افراد مسلح ناشناس ، شب ١٨ عقرب در منطقۀ کابلک در حومۀ شهرچغچران مرکز غور مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. مل پاسوال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ غور به آژانس خبرى  پژواک گفت که امروز دو تن را به ظن قتل صديقى در چغچران بازداشت نموده اند.نورى ميگويد که اين دو تن بر اساس معلومات استخباراتى دستگير شده و دست داشتن آنها در قتل ، بعد از تحقيقات روشن خواهد شد.

قبل از اين، عبدالحى خطيبى سخنگوى والى غور گفته بود که ولسوال تيوره بخاطر شرکت در اجلاس داياگ( انحلال گروپهاى مسلح غير قانونى) و کميتۀ حالات اضطرار از تيوره  به چغچران مى آمد که سارقين مسلح موترش را هدف قرار دادند. ولسوال جابجا کشته و يک محافظش جراحت برداشت. همچنان قوماندان امنيۀ غور، از تحويلى ٨ ميل سلاح خفيف به شمول کلاشنکوف و مقدارى مهمات که توسط ارگانهاى امنيتى بدست آمده بود، به پروسۀ داياگ خبر داد.