آرشیف

2017-6-8

جام غور

نخستین کارخانه صنایع دستی درغور به فعالیت آغاز نموده است

صنایع دستی یکی از هنرهایست که زنان افغان درکنار کارهای خانه به تولید آنها میپردازند ومیکوشند تا ازاین ناحیه ازیک طرف صاحب روزگار بهترشوند وازسوی دیگر سبب زنده سازی صنایع دستی بومی درکشور گردند.
به همین اساس به تازه گی یک شرکت جدید برای تولید صنایع دستی درغور آغاز به فعالیت نموده است تا بتواند این زمنیه را برای بانوان غوری فراهم سازد.
اسماعیل رسا مسئول این شرکت میگوید که این شرکت شاخه از شرکت قالین بافی وصنایع دستی جمشید زاده است که دفتر مرکزی آن درکابل میباشد.
آقای رساهدف از ایجاد نماینده گی این شرکت را درغور، رشد صنعت قالین بافی ودیگرصنایع دستی عنوان میکند ومیگوید آنان قرار است تا صنایع تولیدی شانرا به خارج ازکشور نیز انتقال دهند.
به بیان آقای رسا آنان توانسته اند تا بیشتراز 150 خانم را صاحب کار نموده وقرار است تا چند ماه بعد برای بیش از پنج صد تن که شامل طبقه ذکور واناث میباشدزمینه کار را فراهم سازند.
هرچنددر غور چندان محیط مناسب برای فعالیت زنان به نظر نمیرسد ولی باآنهم زنان هستند که با امید های زیادی به آینده تلاش میکنند تا زمینه فعالیت شانرا فراهم سازند.
شماری از زنان که دراین شرکت مصروف تولید فرآورده های دستی مانند خامک دوزی، پیراهن های چرمه دوزی وتولید محصولات هنری مانند قالین هستند میگویند که اکنون کار آنها رونق بهترگرفته است.
بااین حال معصومه انوری رئیس امور زنان غور نیز ایجاد شرکت تولید صنایع دستی را دراین ولایت گام نیک برای کاریابی زنان عنوان میکند.
خانم انوری میگوید که هرچند قبل ازاین نیز تلاش های برای رشد تولید صنایع دستی درغور صورت گرفته است اما نتیجه قناعت بخش نداشته است.
این درحالیست که قبل ازاین زنان هنرپیشه درغور از نبود مارکیت جهت فروش فرآورده های دستی شان شکایت کرده بودند واز حکومت خواهان ایجاد مارکیت مشخص برای فروش تولیدات شان گردیده بودند.
 
پنج شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۶ برابر است با ۸ جون ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور