آرشیف

2015-12-9

جام غور

نخستین دور فراغت 134 دانشجو از موسسه تحصیلات عالی غور

چهارشنبه ۱۸ قوص ۱۳۹۴ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

برای نخستین بار 134 تن دانشجو که 27 تن آنان را دختران تشکیل میداد، از موسسه تحصیلات عالی غور فارغ شدند.
سیما جوینده والی غور و محمد امین توخی معاون ولایت، استادان موسسه تحصیلات عالی، والدین شاگردان و ده ها تن از شهروندان غور در محفل فراغت نخستین دور دانشجویان در سالون کنفرانس های ولایت اشتراک ورزیده بودند.
سطح بیکاری در کشور و بویژه در ولایت غور همواره نگرانی های را همراه داشته و این کار زمینه فرار از کشور و پیوستن جوانان به صفوف مخالفان دولت را افزایش داده است.
وبسایت بین المللی جام غور فراغت این دانشجویان را به تک تک آنان، خانواده های محترم شان و تمامی غوریان تبریک گفته  و از خداوند منان موفقیت های مزید شانرا در راه خدمت به کشور و ملت خواهانیم.

نخستین دور فراغت 134 دانشجو از موسسه تحصیلات عالی غور
نخستین دور فراغت 134 دانشجو از موسسه تحصیلات عالی غور