آرشیف

2016-5-16

جام غور

نا امنی، مانع تطبیق واکسین پولیو در پسابند ولایت غور

 

نا امنی، مانع تطبیق واکسین پولیو در پسابند ولایت غور


غلام ناصر خاضع والی غور با چکاندن دو قطره واکسین در دهان یک طفل دور بهاری کمپاین واکسین پولیو را رسما آغاز کرد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت که (186520) طفل زیر سن پنج سال در این کمپاین سه روزه توسط (1258) رضاکار تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 
ولایت غور عاری از واقعات پولیو یا فلج اطفال است، اما این که در ولسوالی پسابند آن ولایت بنابر نبود امنیت این روند از تطبیق باز ماند، نگرانی های بوجود آورده که ممکن سال های بعدی این ولایت عاری از واقعات پولیو نباشد. تطبیق واکسین یکی از خدمات مؤثر و ارزان برای کاهش مرگ ومصابیت اطفال کمتر از 5 سال میباشد.
مردم با پوشش بلند واکسین از مرگ و معلولیت ناشی از امراض قابل وقایه توسط واکسین، محافظت میگردند.هدف عمده از خدمات تطبیق واکسین .
کاهش دادن میزان مرگ و میر و مصابیت اطفال کمتر از 5 سال است.