آرشیف

2017-9-20

جام غور

منار جام، بازسازی میشود

هئیت 12 نفری سازمان "یونسکو" به هدف جلو گیری و بهبود وضعیت منار "جام" به غور سفر کردند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به رادیو سرحد می گوید که این هیات امروز به منطقه جام در ولسوالی شهرک رفته اند.
به بیان آقای خطیبی، این هئیات در دیدار شان با والی غور گفتند که آنان ابتدا از این منار تصویر برداری می‌کنند و پس از آن، طرح را برای جلوگیری از تخریب این منار آمده می‌کنند.
سخنگوی والی غور گفته که پیش از این شماری از باشنده گان غور نگران خارج شدن منار جام از لیست میراث های فرهنگی یونسکو بودند.
به گفته آقای خطیبی، اکنون منار جام در محراق توجه ی سازمان یونسکو قرار دارد.
پیش از این فخرالدین آریاپور، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور از فروریختن این منار ابراز نگرانی کرده بود.
او گفته بود که اگر چاره ای سنجیده نشود، ممکن این اثر باستانی بیشتر از چند سال دیگر سر پا نماند.
سرا زیر شدن سیلاب ها و جریان رود هریرود از چالش های است که خطر سقوط منار جام را بیشتر می‌کند.
منار جام که از آن به عنوان کهن سال ترین بنای خشت و گلِ جهان نام برده می شود، در قرن دوازدهم میلادی ساخته شده و در سال 2002 میلادی توسط مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت شد.

چهار شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۲۰ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور