آرشیف

2017-7-28

جام غور

ملکزاده: هیچ فرد و خانواده ی تحت تعقیب قرار نمیگیرد، حفظ جان و مال تمامی مردم تیوره مسوولیت ماست

مردم شریف ودیانت پرور ولسوالی تیوره سلام! ازینکه گروه بی فر هنگ وچپاولگر بیرونی بر سر زمین جهاد ومقاومت ولسوالی تیوره قدم گذاشتندوبر غرور وعزت ما تا ختند خیلی متاثرم.
ازینکه تعداد زیاد از فرزندان دلیر ومدافعان اردوی ملی ومردم ما از اثر هجوم وحشیانه مزدوران واجیران خارجی شهید وزخمی شده اند نهایت متأثر وغمگینم.برای همه تسلیت عرض میکنم.
ازینکه برای مردم اطراف ولسوالی تیوره خسارات هنگفت مالی وارد گردید وروحا تهدید شدند وپنج شب کامل را در زیر سایه خوف ووحشت سپری کردند خیلی بیقرار بودم اما.
خوشبختانه عزم واراده فرزندان شما همچنان قوی واستوار بود تا اینکه بکمک نیرو های با ایمان وجان بر کف اردوی ملی وقیامگران جبهه مقاومت توانستیم تمام مزدوران خارجی وفریب خوردگان محیطی را از ولسوالی بیرون رانیم وحالا خطاب بشما عرض میکنیم.
تمام کسا نیکه در دفاع ازین سر زمین کمر همت بسته اند از شما مردم اند وگاهی هم به مردم خود نگاه دشمنانه ندارند.
همه مردم ولسوالی تیوره از شرق تا غرب واز شمال تا جنوب شهروندان همین اداره اند بدون خوف وترس به زندگی خود ادامه دهند.
بادرک واقعیت های موجود میدانیم برخی مجبور شده اند لذا هیچ فردی وخانواده ای تحت پرسش وتعقیب قرار نمگیردوما خودرا مسئول حفظ امنیت جانی ومالی شما میدانیم ودر کنار شما قرار داریم.
ما بخاطر خسارات مالی که برای اهالی اطراف ولسوالی رخ داده متاسفیم وانشاء الله بزودی از مراجع مسئول طالب کمک وهمکاری میشویم.
آنا نیکه تفرقه ودشمنی بین مردم را تبلیغ مکینند تا مردم را بتر سانند خدمتگاران بیگانه اند.باور نکنید.سر از امروز دروازه مکاتب بروی فرزندان شما وشفاخانه بروی مریض ها باز است وهمه خدمتگاران شما چه در عرصه امنیت وچه در میدان صحت ومعارف در خدمت شما اند…هیچکس مجبور نیست احساس ترس کند ویا خانه اش را ترک گوید وما اهل انتقام از مردم خود نیستیم وشما همه برادر ما هستید وما در برابر شما مسئولیم خدا یار ومددگار شما باد.
جمعه ۶ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۸ جولای ۱۳۹۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور