آرشیف

2018-10-10

جام غور

معین انرژی و آب: کاربند برق پوزه لیچ ادامه خواهد یافت

الماس زاخیلوال، معین وزارت انرژی و آب در دیدار از بند برق پوزه لیچ گفت، این پروژه برای حکومت مهم است و آنها تلاش خواهند کرد تا کار بند برق پوزه لیچ را ادامه دهند.
هیئت اعزامی مرکز که در راس آن نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث است با الماس زاخیلوال معین وزارت انرژی و آب و تیم انجینری آن وزارت صبح روز چهار شنبه به هدف بررسی کار بند برق پوزه لیچ به فیروزکوه، مرکز ولایت غور، سفر کردند.
بعد از بررسی کار انجام شده بند برق پوزه لیچ توسط هیئت اعزامی مرکز، حکومت تصمیم بر ادامه کار و یا هم فسخ قرارداد این پروژه خواهد گرفت.
 
چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷ برابر است با ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور