آرشیف

2016-8-8

جام غور

معین امور زنان همکاری علمای غور را در تنویر اذهان عامه مهم خواند

سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان که در ترکیب یک هیئت بلند رتبه دولتی به ولایت غور جهت بررسی قضایای خشونت علیه زنان بویژه سوختاندن زهرا به فیروزکوه، مرکز ولایت غور آمده، از علمای دین در آن ولایت میخواهد تا در تنویر اذهان عامه از طریق مساجد و منابر تلاش نمایند.

درترکیب این هیات معین وزارت عدلیه، رئیس عمومی مبارزه باجرایم جنایی وزارت امور داخله، نماینده لوی سارنوالی، رییس حقوقی وزارت امور زنان، نماینده دفترسازمان ملل متحد وشماری افراد دیگر نیزحضوردارند.

سپوژمی وردگ در دیدار که با والی غور داشت از وضعیت بدی خانم ها در ان ولایت اظهار نگرانی نمود و گفت:" میخواهیم صدای مظلومانه خشونت شده ها را از نزدیک بشنویم، مشکلات و عامل آن و همچنان راه حل های معقول وسنجیده را جهت اقدامات جدی به مقامات دست اول دولت برسانیم".

گفته میشود که هیئت اعزامی دولت مرکزی بررسی های شانرا آغاز نموده که تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت.

این هیئت درحالی به ولایت غور سفر میکنند که در سال روان این ولایت شاهد چندین مورد خشونت علیه زنان از جمله سوختاندن، تیرباران و نکاح طفل شش ساله با مرد 60 ساله بود که سروصداهای نهاد های مدافع از حقوق زنان را در سراسر کشور بر انگیخت.
 

معین امور زنان همکاری علمای غور را در تنویر اذهان عامه مهم خواند