آرشیف

2016-2-3

جام غور

معلولان و ورثه شهدا از تاخیر پرداخت حقوق مالی شان سخت شاکی اند

چهارشنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۴ برابر با ۳ فبروری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

حدود ۱۶۰ تن از معلولان و ورثه شهدا که از ولسوالی تیوره ولایت غور به فیروزکوه، مرکز آن ولایت، جهت دریافت حقوق شان آمده، مدعی اند که ادارات مربوطه حقوق مالی شان را بنابر دلایل نا معلوم نمی پردازند.
این افراد می گویند که از دو هفته به اینطرف منتظر دریافت حقوق شان استند، اما ادارات مربوطه به بهانه های مختلف آنان را از یک اداره به اداره ی دیگری میفرستند.
محمد هاشم با انتقاد از ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که این اداره به بهانه های مختلف آنان را در انتظار میمانند و یا هم از یک اداره به اداره ی دیگری راجع میکنند.
افراد دارای معلولیت و کهن سال نیز در میان آنان وجود دارد که از سردی هوا و انتظار بیش از دو هفته ی آنان را سخت نگران ساخته اند.
محمد داود 65 ساله که بخاطر دریافت حقوق معلولیت اش 15 شبانه روز را در هوتل های سرد فیروزکوه سپری کرده با صدای لرزان به بخش خبر وبسایت جام غور چنین گفت:" از کرایه الی خرچ و مصرف هوتل اضافه تر از ۱۰ هزار افغانی مصرف شده، اگر پول کرایه برگشت به ولسوالی را میداشتم از حقوق که به قیمت جان تمام شود منصرف میشدم".
انیسه غیور وکیل شورای ولایتی غور نیز ریاست کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین را به کاغذ پرانی ها و تاخیر در کار متهم میکند و می گوید که تمامی مشکلات فرا راه ورثه شهدا را این ریاست بوجود آورده است.
خانم غیور گفت:" ریاست کار و امور اجتماعی لست ۳۰۰ نفری را مشروط بر حضور یکبارگی این افراد به کابل بانک فرستاده و تا همین تعداد نفر موجود نباشند، بانک حاضر نیست برای ۱۶۰ نفر حقوق شان را پرداخت نماید".
از سوی هم، غوث محمد سهیل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی اتهامات علیه آن اداره را رد میکند و می گوید که تمامی امور مربوط به آنان به وقت و زمان معین و طبق قانون انجام شده، اما تاخیر در دریافت حقوق افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا مربوط به اداره کابل بانک است.
در همین حال، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که ورثه شهدا در دیدار با معاون آن ولایت مشکلات شانرا مطرح نموده و به زودترین فرصت به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
قبل ازین حقوق افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا از طریق د افغانستان باک پرداخته میشد اما از یک سال به اینطرف حقوق آنان از طریق کابل بانک پرداخته میشود.