آرشیف

2016-11-24

جام غور

معلمین اختطاف شده توسط طالبان رها، گردید

حاجی محمد کبیری ولسوال شهرک ولایت غور می گوید که دو نفر معلم زن با یک مرد و یک طفل در بدل رهایی اقارب قوماندان طالبان، رها گردیدند.
ولسوال شهرک گفت، نیروهای امنیتی اقارب قوماندان طالبان که این معلمین را اختطاف کرده بود، دستگیر نمودند و بعد از چند ساعت طالبان این معلمین را در بدل رهایی اقارب شان، آزاد ساختند.
دو معلم زن با یک مرد و کودک روز گذشته در منطقه خم بادشاه ولسوالی شهرک از سوی طالبان اختطاف شده بود، افراد اختطاف شده باشندگان اصلی ولایت غزنی بودند که از چند سال به اینطرف در لیسه نسوان ولسوالی شهرک معلم بودند.

پنجشنبه ۴ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور