آرشیف

2021-1-11

جام غور

معصومه انوری کارش را به عنوان معاون اجتماعی والی غور آغاز کرد.
معصومه انوری ریس پیشین ریاست‌ امور زنان غور که به تازه گی وبراساس فرمان ریس جمهور به عنوان معاون اجتماعی والی غور گماشته شده بود، بعداز چاشت‌ امروز ازسوی نورمحمد کوهنورد والی غور معرفی ورسمن کارش را آغاز کرد.
معصومه انوری در محفل معرفی اش ایجاد هماهنگی میان حکومت ورسانه ها، تبدیلی غور از ولایت در جه دو به ولایت درجه اول، ارتقاء موسسه تحصیلات عالی غور به دانشگاه، تلاش جهت افزایش حضور زنان در نهاد های دولتی وارایه خدمات متوازن را از مهم ترین اهدافش خواند.
او وعده سپرد که کارهایش را به عنوان یک مامور  بی طرف حکومتی انجام خواهد داد.
نورمحمد کوهنور والی غور از معاون جدید اجتماعی اش خواست تا تمام کارها وفعالیت هایش را بی طرف انجام دهد وحکومت داری را بگونه واقعی به نمایش بگذارد.
پیش از این سیف الرحمن ملکزاده معاون اجتماعی والی غور بود.
براساس فیصله کابینه وحمایت از حضور زنان در نهاد های دولتی، حکومت کرسی های معاونیت های اجتماعی ولایات را به زنان اختصاص داده است.
دوشنبه 22 جدی 1399
رادیو سرحد