آرشیف

2021-3-25

جام غور

معترضان: والی غور برکنار شود

معترضان: والی غور برکنار شود
معترضان: والی غور برکنار شود

صدها تن از شهروندان غور طی گردهمایی در شهر فیروزکوه خواهان برکناری نور محمد کوهنورد، والی آن ولایت شدند.
معترضان والی غور را به ضعف مدیریت، نفاق قومی و کندکاری متهم نموده و از سران حکومت خواستند تا والی توانا و دلسوز را به این ولایت بفرستند.
آنان به حمایت از جمهوریت، نیروهای امنیتی و صلح و همچنان به مخالفت ادامه کار والی غور، شعار میدادند.
حدود یک هفته قبل شمار از این معترضان خیمه های تحصن برای برکناری والی غور در دو دروازه ورودی مقام ولایت برپا نمودند، همزمان برخی از شهروندان دیگر در کنار خیمه های معترضان برای حمایت و ادامه ی کار والی غور نیز خیمه برپا داشتند.
قابل ذکر است که تعداد معترضان علیه نور محمد کوهنورد، والی غور،  نسبت به حامیان وی به گونه چشم گیر افزایش یافته است.
سه شنبه 19 حوت 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور