آرشیف

2019-3-20

جام غور

معاون استخبارات طالبان برای چهارسده غور بازداشت شد

پولیس غور می گوید که نیروهای امنیتی، معاون استخبارات طالبان برای ولسوالی چهارسده ولایت غور را بازداشت کرده اند.

مسوولان امنیتی غور گفته که عبدالحکیم چند روز قبل در نتیجه انفجار ماین دست ساخته خودش در ولسوالی چهارسده زخمی شده بود و وی زمان که میخواست جهت تداوی به کابل برود ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷ برابر است با ۲۰ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور