آرشیف

2017-4-25

جام غور

مشاور صحت وزارت معارف، از کمک های موسسه خیریه جام غور اظهار قدردانی نمود

رحینا غفوری مشاور ارشد وزارت معارف در بخش صحت با توزیع کمپیوتر و میز به شاگردان و اداره لیسه پوزه لیچ، از کارکرد موسسه خیریه جام غور در بخش معارف و صحت، قدردانی نمود.
خانم غفوری و حاجی عبدالحکیم غفوری معاون آمر مالی و اداری ریاست معارف غور برای شاگردان و اداره لیسه پوزه لیچ ۴ پایه کمپیوتر لبتاب، ۵ پایه کمپیوتر دسکتاب، ۵ خریطه لباس و ۱۵ پایه میز های درسی را که از جانب موسسه خیریه جام غور تدارک شده بود، توزیع نمودند.
خانم غفوری به نمایندگی از وزارت معارف کشور از کارکرد چندین ساله موسسه خیریه جام غور در بخش های معارف و صحت به نهاد های زیربط دولتی و مردم عام قدردانی نموده گفت:" اطفال آینده سازان ماستند، کمک و نوازش این قشر وجیبه هر فرد جامعه است و مه واقعاً به اشخاص چون مسوولان موسسه خیریه جام غور افتخار میکنم".
مشاور وزارت معارف بر ادامه فعالیت های این موسسه در سکتور معارف و صحت تاکید کرد و گفت، بزرگترین مسوولیت ما در جامعه کمک به دیگران است، تشویق به درس و تعلیم و کمک به اطفال اگر از یک طرف مسوولیت هر فرد این جامعه است، از سوی دیگر از جمله شهکارهاییست که متاسفانه کمترین افراد به آن دست یافته اند.
حاجی عبدالحکیم غفوری آمر مالی و اداری ریاست معارف غور نیز از همکاری های متداوم موسسه خیریه جام غور تقدیر نمودند، وی گفت، موسسه خیریه جام غور ۹ پایه ویلچیر و ۱۰ کارتن مواد طبی را به منظور انتقال و رسیدگی به متضررین واقعات آنی به لیسه های تحت شهر (فیروزکوه) مساعدت نموده است.
آقای غفوری از توزیع حدود ۳۰ پایه کمپیوتر لبتاب و دسکتاب که در گذشته به شاگردان لیسه سلطان راضیه غوری توزیع شده بود، نیز یاد کرد، وی گفت، خدمات موسسه خیریه جام غور از دید هیچ کسی پنهان نیست و این کار خیر همواره در اذهان ما و اهل معارف جاویدان خواهند ماند.
آمر مالی و اداری ریاست معارف غور بر ادامه مساعدت های موسسه خیریه جام غور تاکید کردند و از مسوولان این نهاد خواستند تا در رفع نیازمندی های موجود شاگردان در مکاتب شهر و اطراف آنان را یاری رسانند.
موسسه خیریه جام غور از ۱۲ سال به اینطرف کمک های خیریه و بشردوستانه ی را برای مردم غور الخصوص قشر جوان اعم از شاگردان، محصلان، نهاد های مدنی و آموزشی، اشخاص بی بضاعت و دارای معلولیت و نهاد های ارایه کننده خدمات عامه انجام داده است که همواره مسوولان این نهاد مورد تقدیر و تشویق جامعه قرار گرفته اند.
 
سه شنبه ۵ ثور ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵ اپریل ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور