آرشیف

2016-7-30

جام غور

مساعدت کمپیوتر و پرنتر به دارالعلوم خاتم الانبیا و شورای بانوان در فیروزکوه

موسسه خیریه جام غور در ادامه کمک هایش 2 پایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر را به دارالعلوم تازه تشکیل خاتم الانبیا و 4 پایه کمپیوتر، یک پایه پرنتر و یک پایه میز را برای شورای بانوان غور توزیع نمود.

حمیدالله ژواک مسوول موسسه خیریه جام غور می گوید که این کمک ها به اساس درخواست قبلی این دو نهاد توزیع گردید. 

موسسه خیریه جام غور از سال 2005 الی اکنون فعالیت های خیریه را برای شهروندان غور در بخش های صحت، معارف و افراد دارای معلولیت انجام داده است.
 

مساعدت کمپیوتر و پرنتر به دارالعلوم خاتم الانبیا و شورای بانوان در فیروزکوه

مساعدت کمپیوتر و پرنتر به دارالعلوم خاتم الانبیا و شورای بانوان در فیروزکوه

مساعدت کمپیوتر و پرنتر به دارالعلوم خاتم الانبیا و شورای بانوان در فیروزکوه