آرشیف

2020-3-18

جام غور

مرگ مهاجر عودت کننده از ایران در ولایت غور!
این افراد بتازگی از کشور ایران به ولایت غور برگشته بودند.
هرچند مشخص نیست که دلیل مرگ این افراد کرونا بوده یا بیماری دیگری ؛ اما گزارش شده که از میان 4 فردی که بتازگی از کشور ایران به ولایت غور آمده بودند؛ دسه تن شان بنابر بیماری نا مشخصی جان باخته اند و وضعیت صحی یکتن دیگر نیز وخیم است.
این واقعه در قریه شیرلاس ولسوالی پسابند ولایت غور ؛ جایی که تحت کنترول گروه طالبان میباشد؛ اتفاق افتاده است.
وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه کشور میگوید که هیئتی متشکل از تیم صحی را به ساحه اعزام کرده اند و در صورتیکه طالبان همکاری کنند، موضوع و دلیل مرگ این افراد مشخص خواهد شد.
چهارشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۸ برابر است با ۱۸ مارچ ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور