آرشیف

2016-4-10

جام غور

مدیر سکتوری ولسوالی تولک با خواهرزاده اش در کمین طالبان زخم برداشت

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که مدیر سکتوری ولسوالی تولک ولایت غور با خواهرزاده اش در یک کمین طالبان مجروح گردید. 
آقای خطیبی گفت، این رویداد بعد از ظهر روز شنبه زمانی به وقوع پیوست که مدیر سکتوری با خواهرزاده اش بطرف قریه شان در حرکت بودند. 
به نقل از منبع، زخمهای افراد مجروح شده سطحی بوده که بعد از چند ساعت از کلینیک ولسوالی مرخص شدند.