آرشیف

2018-10-31

جام غور

محمد رفیق اعلم به حیث ولسوال تولک تعین شد

قرارحکم شماره ۱۳۷۴ مورخ ۱۰-۷- ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محمد رفیق فرزند محمد عظم دربست رتبه ۲ به حیث ولسوال تولک ولایت غور منظور گردیده است.
سلیمان یوسفی ولسوال اسبق تولک بحیث ولسوال تیوره تبدیل گردیده است.

چهارشنبه ۹ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور