آرشیف

2018-11-9

جام غور

محمد جان: دست ما طرف خدا دراز است، از آدم های این زمان توقع خیر بعید است

محمد جان سرپرست ۸ عضو خانواده که ۵ طفل آن دارای معیوبیت است می گوید که ۱۰ سال قبل به دلیل جنگ ها از ولسوالی تیوره به فیروزکوه، مرکز آن ولایت، بیجا شده اما اداره محلی و نهاد های مدد رسان به آنان توجهی نکرده است.

محمدجان کارگر روزمزد است، با اندک دستمزدش به سختی میتواند از مخارج خانواده اش بدر آید.

به گفته وی، ۵ فرزندش ضمن گنگ بودن توان حرکت را ندارند، از رفع حاجت تا خوراک دادن به این اطفال مسوولیت مشترک مادر، مادر بزرگ و سرپرست خانواده است.

سرپرست این خانواده می گوید که از برآورده ساختن مخارج خانواده اش عاجز است، نبود مواد خوراکی و سوخت از مهمترین چالش های فعلی آنهاست.

محمدجان وقتی صحبت میکرد، بغض گلویش می گرفت و نمیتوانست از تنگدستی، فقر و روزگار بدی معیوبیت اطفالش سخن بگوید.

مادربزرگ ۷۰ ساله این خانواده که مشکل دید و شنید دارد، هر سوال خبرنگار را با گریه و ریختاندن اشک پاسخ میگفت.

این خانواده که در حال حاضر با مشکل مواد خوراکی، سوخت و نبود پول برای تداوی فرزندانش مواجه اند از حکومت محلی، نهاد های مدد رسان و افراد خیر میخواهد تا آنان را یاری رسانند.

جمعه ۱۸ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۹ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور