آرشیف

2018-4-25

جام غور

محصلان دانشگاه غور جاده فیروزکوه کابل را به روی ترافیک بستند
 

ده ها تن از محصلان دانشگاه غور در اعتراض به انتقال نشدن دانشگاه غور از منطقه پوزه لیچ به داخل شهر فیروزکوه، اعتراض نمودند و جاده را به روی رییس این دانشگاه بستند.
چند روز قبل این دانشجویان جاده مقام ولایت را بسته و خواهان انتقال دانشگاه به داخل شهر فیروزکوه شده بودند.
دانشجویان دلیل این کار شانرا نا امنی و دوری دانشگاه از شهر فیروزکوه عنوان میکنند.
این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که در مسیر دانشگاه و شهر فیروزکوه ماین کنار جاده قبل از انفجار توسط پولیس کشف و خنثی گردید.