آرشیف

2015-5-19

جام غور

قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است

سه شنبه 29 ثور 1394 برابر است با 19 می 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
استاد نورالله عثمانی قهرمان پرتاب گلوله افغانستان  که برای چهارمین بار قهرمان این ورزش در سطح کشور شده، از سوی مقامات کشوری و اداره محلی تشویق مالی نشده است.
این قهرمان پرتاب گلوله با وزن 7.3 کیلوگرام به فاصله 14.92 سانتی متر ریکارد دو سال گذشته خویش را شکستاند و برای چهارمین بار  بین ورزشکاران 26 ولایت ، قهرمان این ورزش در سطح کشور شد.
استاد نورالله عثمانی در گفتگو با بخش خبر وبسایت جام غور گفت که وی را هیچ مقام دولتی در سطح کشور و ولایت و همچنان کمیته ملی المپیک و اداره ورزش غور کمک مالی نکرده است.
قهرمان پرتاب گلوله کشور افزود: "تشویق جوانان غوری و اعضای فامیلم بود که قهرمان این ورزش در سطح کشور هستم، روزی نشد که دولت مرکزی و حتی اداره محلی غور از مشکلات و نیازمندی هایم بپرسند، چی جای اینکه کمک مالی ام کنند".
آقای عثمانی از قوماندان اسبق پولیس غور جنرال احمد فهیم قایم یاد نمود و گفت، وی یگانه مقام دولتی در غور بود که بخاطر تشویق ورزشکاران تلاش میکرد.
استاد نورالله عثمانی در سال اول و دوم با پرتاب وزن 7.3 کیلوگرام به ترتیب فاصله های 12.35 و 13.26 متر و در سال روان با پرتاب گلوله به فاصله 14.92 سانتی متر توانست از حریفش اش حدود 3 متر پیشی گیرد.

قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است

قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است

قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است

قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است