آرشیف

2016-1-25

جام غور

قطع جنگلات شهرک ولایت غور توسط نیروهای امنیتی

یکشنبه 4 دلو 1394 برابر است با 24 جنوری 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

قطع جنگلات طبیعی در ولسوالی شهرک ولایت غور از سوی نیروهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی نگرانی های باشندگان آن ولسوالی را بر انگیخته است.
عبدالمجید باشنده ولسوالی شهرک می گوید که این جنگلات از گذشته به اینطرف از سوی مردم و مدیریت زراعت آن ولسوالی حفاظت میشد اما در حال حاضر این جنگلات از سوی نیروهای امنیتی قطع میگردد.
باشندگان این ولسوالی از والی و مسوولان نیروهای امنیتی ولایت غور میخواهند تا قطع بی رحمانه جنگلات را که سالها توسط مردم حفاظت شده، توقف و عاملان آنرا مجازات نمایند.
شاه پسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک ولایت غور نیز قعط جنگلات توسط نیروهای امنیتی را میپزیرد و می گوید که این موضوع را بار ها با نیروهای امنیتی در آن ولسوالی مطرح نمودند اما آنان دلیل این کار را نداشتن محروقات زمستانی تلقی کردند.