آرشیف

2009-6-11

جام غور

قطع جنگلات درغورادامه دارد

قطع جنگلات درغورادامه دارد

آژانس خبرى پژواک

مسوولين رياست زراعت و مالدارى غورميگويند که امسال٢٠٠هكتار ساحات جنگلزار، توسط مردم وسرازير شدن سيلاب قطع وتخريب شده است. نور احمدعظيمى مدير جنگلات رياست زراعت غور ميگويد که در مجموع  ٢٣ هزار هكتار  جنگلات در آن ولايت وجود داردكه  بيشترين آنرا درختان بادام  و پستۀ كوهى ،سياه چوب ،چكه ، سياه خار و ژيره تشکيل ميدهند. اما  او مى افزايد که  قطع درختان   توسط مردم جريان دارد و جنگلات  درحال ازبين رفتن اند.  عظيمى به آژانس خبرى پژواک گفت:(( بته وديگر مواد سوخت ختم شده و حالا مردم جنگلات را قطع مى نمايند.))

به گفتۀ مدير عمومى رياست زراعت  و مالدارى غور، هم اکنون که فصل سرما فراء رسيده، مردم به  خاطر تهيه موادسوخت به شدت جنگلات را قطع مى کنند. وى ميگويد که در غوربرق و ذغال سنگ وجود ندارد؛ در حالى که استفاده از  ذغال سنگ و ايجاد بندهاى برق مى تواند، مواد سوخت مردم را فراهم نموده و از قطع درختان و مصرف چوب خشک بکاهد . موصوف تصريح کرد که قطع جنگلات باعث ازدياد سيلاب و شيوع امراض ، انتقال خاک ازيکجا  به جاى ديگر، كوچ نمودن حيوانات وحشى و ازبين رفتن محيط زيست     ميگردد.  نامبرده گفت : (( بايد بديل براى مواد سوخت پيدا شود در غير آن، ضربه بيشتر به جنگلات وارد  شده  وتا دوسال ديگر، تمام جنگلات ازبين خواهندرفت. ))

برخى مردم  يکى از عوامل قطع جنگلات را  بلند بودن قيمت گاز  و تيل عنوان ميکنند. محمد عوض٤٠ ساله باشندۀ  چغچران (مرکز غور  (ميگويد، برق وجود ندارد که از آن در تسخين منازل استفاده نمايند؛ توان خريدارى تيل و گاز را هم ندارند، ناگزير اند که مواد سوخت بخصوص در  زمستان  را از جنگلات کوهى تامين نمايند. محمدسرور ٤٥ ساله باشنده قريه قبادگاه  چغچران  ميگويد که   چوب جنگلات را به بازار آورده و يک موتر را١٤هزار افغانى مى فروشد.به گفته محمدسرور ، اين كار همه روزه وى است و از همين طريق، براى خانواده اش نفقه تهيه ميکند. از طرف ديگر، کسانى که اقتصاد ضعيف دارند و براى شان کار به مشکل پيدا ميشود؛ از بلند بودن قيمت مواد سوخت، شکايت دارند. محمد نصير٣٥ساله باشنده شهر  چغچران  گفت که ٥ طفل  دارد و روزانه ١٥٠ افغانى مزدور کارى ميکند؛ اما يک گيلو گاز ٧٠ افغانى  ويک سير چوب ١٠٠ افغانى است  و  توان خريدارى آنرا ندارد.به گفتۀ او، در تابستان يک کيلو گاز ٤٠ افغانى و يک سير چوب ٧٠ افغانى بود.وى که در چوک  چغچران منتظر كار بود؛ ابرازنگرانى نمود و افزود كه مبادا  به اثر سردى زياد ونبود موادسوخت، اطفالش مريض وضايع شوند .عبدالقدير چوب فروش در شهرچغچران ميگويد، در چغچران جنگلات وچوب كه نياز مندى هاى سوختى مردم را برآورده سازد به قدر کافى وجود ندارد به همين علت،چوب را ازولايت غزنى وارد مى کنند.  وى مى افزايد که يک سيرچوب  ٣٥ افغانى کرايه بر ميدارد و آنرا سير ١٠٠ افغانى به فروش مى رسانند؛ ازاينرو قيمت مواد سوخت بلند رفته است.مسوولين زراعت و مالدارى غور ميگويند که  در تمام  غور٢٠  نگهبان دارند که به هيچ صورتى نمى توانند از قطع جنگلات جلوگيرى نمايند  و اين وظيفه مسوولين امنيتى است که اقدام نمايند.´اما سمونوال عبدالرشيد بشير آمر امنيت قوماندانى امنيه غور ميگويد که تاكنون از طرف اداره زراعت به آنها كدام مكتوب نرسيده كه در كجا جنگلات قطع ميشود .وى گفت که لازم است  از قطع هر گونه جنگل جلوگيرى شود؛ اگر ازطرف رياست زراعت به آنها مكتوب برسد ، آنچه قانون در برابر متخلفين حكم كند آنرا  عملى خواهند کرد.غلام دستگير مدير پاليسى  وانسجام رياست محيط زيست غور  قطع جنگلات را خطر ناک خوانده ميگويد که حفظ  وترويج فرهنگ محيط زيست  در سرخط کار آنها قرار دارد. غلام دستگير افزود: (( ما بايد از خود مردم سپاه محيط زيست بسازيم که جنگلات را  حفاظت کنند.)) 

وى ميگويد که بايد به مردم قناعت داده شود که به جاى قطع درختان ،در نگهدارى آن بکوشند، مردم در صورت نگهدارى بخصوص از درختان مثمر مانند پسته و بادام مفاد زياد بدست مى آورند. مديرپاليسى حفاظت از محيط  زيست غور اظهار داشت که موجوديت جنگلات نه تنها آکسيجن توليد نموده و آلوده گى محيط را پاک ميسازد و براى انسان، حيوان و نبات مفيد است، بلکه در رشد اقتصاد مردم نيز نقش دارد .همچنان غلام ربانى هدفمند يكتن از استادان  بخش اقتصاد دار المعلمين عالى غور، جنگلات را سرمايه ملى خوانده،؛ ميگويد که جنگلات باعث سرسبزى وشادابى محيط زيست شده و از آلوده گى محيط جلوگيرى ميکند .  او ادعا کرد که دولت در بخش  حفظ محيط زيست بى اعتناء است  و از درياهاى خروشان  هريرود ،فراه رود ومرغاب  که از غور ميگذرد، استفاده نکرده است. به گفتۀ هدفمند، اگر دولت در اين دريا بند هاى آبگردان وبرق ايجاد نمايد هم برق توليد ميشود و هم صدها جريب زمين آبيارى ميگردد . دراين صورت، مردم  صاحب برق شده و بجاى قطع جنگلات ، از برق استفاده خواهند نمود.برخى مردم ولايات جنوب وجنوبشرق نيز ميگويند که هنوز هم قطع جنگلات و قاچاق آن ادامه دارد و اين يک ضربۀ بزرگ به اقتصاد ملى و حفظ محيط زيست پنداشته ميشود.