آرشیف

2017-10-31

جام غور

قسمت از درآمد طالبان از اخاذی شاهراه ها تامین میگردد

طالبان مسلح در ولایت غور با ایجاد کمیسیون اقتصادی و توزیع برگه های رسمی این گروه، از رانندگان وسایط مسافر بری و باربری، پول اخاذی میکنند.
طالبان از مرز دره تخت هرات الی مناطق جام در چندین قسمت شاهراه غور-هرات اخاذی دارند که از موتر های مسافر بری 300 افغانی و از موتر های باربری 1000 افغانی میگیرند.
طالبان از دو هفته به اینسو علاوه بر اخاذی پول در این شاهراه، از تمامی عابرین پرس پال میکنند و در پی یافتن افراد حکومتی و کارمندان موسسات استند.
روزانه از این شاهراه ده ها وسایط نقلیه رفت و آمد دارد که به باور آگاهان، طالبان پول های بدست آمده از اخاذی و عشر و زکات در تجهیزات و تسهیلات جنگی استفاده میکنند و برای حملات بر مراکز ولسوالی های غور آمادگی میگیرند.
قابل ذکر است که قبل از این ملا مصطفی و حاجی محسن، دو فرمانده مسلح غیر مسوول و مخالف هم، در شاهراه غور-هرات از موترهای باربری و مسافربری پول اخاذی مینمودند.
 
سه شنبه ۹ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور