آرشیف

2018-3-20

جام غور

قرار است ۱۰۳۳ باغ میوه در غور احداث گردد

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور میگویند که در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۰۳۳ باغات جدید میوه های مختلف را در هشت ولسوالی آن ولایت احداث مینمایند.
عبدالتواب تائب رییس زراعت، آبیاری و مالداری غور می‌گوید که بشمول نهال های مثمر باغات جدید ۲۴۹۲۶۷ نهال غیر مثمر را در شهر فیروزکوه و ولسوالی های آن ولایت غرس میکنند.
آقای تائب گفت، با ایجاد باغات میوه های مختلف در غور علاقمندی دهاقین و باغداران بیشتر شده و تا چند سال دیگر این ولایت در ردیف صادر کننده میوه در سطح کشور مطرح خواهد شد.
پروژه ملی باغداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از چهار سال به اینطرف در بخش باغات فعالیت میکند که بشمول باغات بهار سال ۹۷ ، تعداد مجموعی آن به ۶۰۰۰ باغ خواهد رسید.
در همین حال، نهاد های دولتی و غیر دولتی در آن ولایت نیز با غرس صدها اصله نهال مثمر و غیر مثمر رسمن کمپاین نهال شانی و سرسبزی را آغاز نمودند.
 
سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۲۰ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور