آرشیف

2015-8-5

جام غور

قدرت نظامی و ملکی در چهارسده به مردم سپرده میشود

چهارشنبه 14 اسد 1394 برابر است با 5 اگست 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

اداره محلی غور می گوید که به منظور تامین امنیت در ولسوالی چهارسده آن ولایت، قدرت نظامی و ملکی را به مردم بر میگرداند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که قوماندان امنیه ولسوالی چهارسده از منطقه انتخاب شده و قرار است به زودی ولسوال جدید برای چهارسده نیز از بین مردم برگزیده شود. این درحالی است که تورن جنرال تاج محمد جاهد، قوماندان قول اردی 207 ظفر از دو روز به اینسو در ولایت غور بسر میبرد که ضمن سفر های هوایی به ولسوالی های نا امن آن ولایت یک سلسله تغییراتی را نیز در صفوف پولیس بوجود آورده است. تبدیلی قوماندانان امنیه ولسوالی های چهارسده و پسابند، تصمیم برای بازگشایی راه های مواصلاتی ولسوالی های نا امن و تشویق و روحیه دادن به سربازان در مرکز و ولسوالی ها از جمله فعالیت های قوماندان قول اردوی ظفر در ولایت غور در طی دو روز محسوب میشود.