آرشیف

2014-11-4

جام غور

قاضی زاده: قایم ده جریب زمین دولتی را غصب کرده است

سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه می گوید که احمد فهیم قایم قوماندان قوماندان امنیه آن ولایت ده جریب زمین دولتی را غصب کرده است.
شاروال فیروزکوه میگوید که قوماندان قایم 4 تن از انجینران شاروالی و شهر سازی را که به هدف بازدید از این زمین ها رفته بودند نیز بازداشت نموده که با تراشیدن سر های شان آنانرا تحقیر نموده اند.
مسوولان شاروالی و شهرسازی میگویند که انجینران آنان با ضمانت بزرگان از بند قوماندان امنیه آزاد شدند.
قوماندان امنیه غور هفته گذشته سنگ تهداب در زمینهای دولتی را گذاشت که این کار باعث برانگیختن خشم نهاد های مدنی غور، شاروالی و اداره شهرسازی در آن ولایت شد.
ده جریب زمین در شرق خانه قایم (کلوپ عسکری) در مسیر راه کندیوال واقع شده است.
در همین حال، صبح امروز سه شنبه ریاست شاروالی و شهرسازی دروازه های شانرا به گونه اعتصاب بستند و همچنان بشمول این دو نهاد دولتی نهاد های مدنی و جوانان غور نیز طی راهپیمایی وسیع و با صدور قطعنامه خواهان برکناری قوماندان امنیه غور شدند.
خواستیم در این مورد نظر قوماندان امنیه را با خود داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر موفق نشدیم.