آرشیف

2016-11-29

جام غور

فراغت ۲۲ تن قابله از کورس دوساله نرسنگ در غور

۲۲ تن از قابله بعد از سپری کردن دوسال آموزش در بخش نرسنگ سند فراغت را بدست آوردند.

داکتر غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور می گوید که قرار است این فارغان بر حسب نیازمندی ها موجود در مراکز صحی ۹ واحد اداری آن ولایت، به ظایف گماشته شوند.

رئیس صحت عامه غور می گوید که با تقدیم این افراد مسلکی به جامعه، در مرگ و میر مادران و اطفال کاهش چشم گیری بوجود خواهد آمد.

هزینه پروژه دوساله آموزش نرسنگ از سوی بانک جهانی پرداخته شده که توسط ریاست صحت عامه غور و به همکاری دفتر (ACTD) تطبیق و به انجام رسید.
 
دوشنبه ۹ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور