آرشیف

2020-4-14

جام غور

غور: یک دختر خوردسال با شلیک برادرش کشته شد!
این دختر کوچک، با شلیک گلوله یک اسلحه خانگی بدستان برادرش کشته شده است.
گفته شده که در ولایت غور اکثر مردم در خانه های خود اسلحه (حتا تفنگ شکاری) دارند.