آرشیف

2017-7-26

جام غور

غوریها: دولت در واپس گیری تیوره اقدام نماید

فعالین جامعه مدنی، جوانان،اعضای شورای ولایتی ، و عده چشمگیر از باشنده گان فیروزکوه در یک نشست دادخواهانه حمایت و پشتیبانی شان را از نیروهای امنیتی غور اعلام نموده وخواهان واپس گیری زودهنگام ولسوالی تیوره از نزد طالبان شدند.
اینها در این نشست خواهان توجه زود هنگام اداره محلی غور بخاطری واپسگیری والسوالی تیوره غور از دست مخالفین مسلح دولت شدند.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور در این نشست نیز از حرکت دادخواهانه جوانان ابراز خرسندی نموده بیان نمود که دولت در مقابل سقوط ولسوالی تیوره غور سهل انگاری کرده است.
آقای احسان وعده سپرد که در هرنوع حرکت دادخواهانه دوش با دوش جوانان بوده و برای حق طلبی اعتراضات دادخواهانه را ادامه میدهد.
این جوانان خواهان توجه جدی دولت در تامین امنیت ولسوالی های غربی غور بویژه واپس گیری ولسوالی تیوره غور شدند.
شرکت کنندگان این دادخواهی هشدار دادند که در صورت که به خواستهای آنان توجه نشود، روابط شان را از حکومت مرکزی و محلی قطع خواهند کرد.
چها شنبه ۴ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور