آرشیف

2015-3-18

جام غور

غورځنگ: اداره محلی غور مکلف است تا با خبرنگاران همکاری نمایند

چهارشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۸ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
مسوولان اداره مستقل ارگانهای محلی بعد از نشر گزارش ها مبنی بر "عدم پاسخگویی اداره محلی غور به رسانه ها" گفته است که مسوولان اداره محلی غور مکلف اند تا با رسانه ها بطور دوامدار همکاری نماید.
خبرنگاران غور از عدم پاسخگویی اداره محلی به رسانه ها و هم چنان از رفتار نا مناسب مسوولان با خبرنگاران در این ولایت شاکی بوده که این نا رضایتی ها از طریق بخش خبر وبسایت جام غور با مسوولان اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشته شد.
تواب غور ځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل به بخش خبر وبسایت بین المللی جام غور گفت، شکایات خبرنگاران غور را با سرپرست آن ولایت در میان گذاشتیم، اداره محلی غور مکلف است تا برای بهبود ارتباطات موثر بین دولت و مردم با رسانه ها همکاری نمایند.
آقای غور ځنگ گفت:" رابطه به بهبود و موثریت ارتباطات بین مردم و دولت با سرپرست ولایت در دفتر کارم صحبت داشتم، روی تمامی مشکلات بحث نمودیم، برای بهبود ارتباطات موثر اداره محلی غور مکلف است تا همکاری نزدیک با رسانه ها را داشته باشد".
این درحالیست که خبرنگاران غور از عدم پاسخگویی و برخورد نا مناسب مسوولان اداره محلی غور شکایت داشتند، این خبرنگاران گفته بودند که در صورت ادامه این وضعیت آنان دفاتر رسانه ها را در آن ولایت بسته خواهند کرد و یا هم از طریق مراجع معتبر این مشکلات را با مسوولان در میان خواهند گذاشت.