آرشیف

2020-11-19

جام غور

غور، 2778متقاضی برای 432 بست خدمات ملکی به رقابت پرداختند
2778 تن متقاضی اعم از زنان و مردان جهت راه یابی در 432 بست خالی نهاد های دولتی و مراکز آموزشی در آزمون کانکور خدمات ملکی، شرکت نمودند.
 مسوولان در اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی غور می گویند که از میان 2778 متقاضی 1460 تن در بست های مامورین و 1318 تن دیگر در بست های معلمی با هم رقابت کردند.

29 عقرب 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور