آرشیف

2019-3-17

جام غور

غور، کمپاین جمع‌آوری کمک به آسیب دیده گان حوادث طبیعی آغازشد

.
مسئولان محلی وفعالان جامعه مدنی صبح امروز حرکت را به هدف گیرد ‌آوری کمک به آسیب دیده‌گان حوادث طبیعی کشور درشهرفیروزکوه‌،‌ مرکزاین ولایت راه اندازی کردند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غورمی‌‌گوید، این حرکت در حمایت از کمپاین سراسری کشور به راه انداخته شده است.
به گفته آقای خطیبی، درنتیجه برف‌باری ها وسیلاب های اخیرشماری زیادی ازخانواده ها درمناطق دور دست و ولسوالی های این ولایت آسیب دیده اند ونیازجدی به کمک دارند.
سخنگوی والی غورازعموم باشندگان وتجاراین ولایت می‌‌خواهد که دراین کمپاین شرکت کنند و برای آسیب دیده گان کمک نمایند.
ازسوی هم محمدگل پویا یک تن ازمسئولین این حرکت می‌گوید که آنان این کمپاین را درهماهنگی با مسئولان محلی این ولایت وبه مدت چهار روز راه اندازی کرده اند.
به گفته آقای پویا، آنان تمام کمک های گیردآوری شده را پس ازشناسایی افراد وخانواده های که ازاثر حوادث طبیعی آسیب دیده باشند، توزیع می‌کنند.
عارف حرمت و عبدالرحمان رحمانیزاده، از فعالین مدنی غور ضمن استقبال این حرکت از عموم باشنده گان و تجار این ولایت می خواهند که به افراد نیازمند و خانواده های آسیب دیده کمک نمایند.
مسئولان محلی وفعالان مدنی غور همچنان می‌‌گویند که برف باری های اخیر در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب تخریب چندین خانه مسکونی و ده ها راس مواشی مردم نیز شده است.

معروف سعیدی