آرشیف

2017-9-19

جام غور

غفوری: بیشتر از 500 خانواده در غور به دلیل جنگ ها بیجا شده اند

عبدالروف غفوری رییس امور مهاجرین غور می گوید که بیشتر از 500 خانواده به دلیل جنگ از منطقه غلمین فیروزکوه، مرکز ولایت غور، بیجا شده اند.
حدود دو هفته قبل طالبان منطقه غلمین را تصرف نمودند و در این میان درگیری های نیز بین طالبان و خیزش های مردم ووهمچنان حملات نیروهای هوایی بر این منطقه سبب شده تا این خانواده ها خانه های شان را ترک گویند.
آقای غفوری گفت، 300 خانواده به فیروزکوه و اضافه از 200 خانواده در منطقه"قریه جات همجوار" خانه های شان ترک نمایند.
رییس امور مهاجرین گفته است که بعد از ختم سروی و روشن شدن آمار تمامی بیجا شدگان، کمک های غذایی و غیر غذایی را به آنان توزیع خواهند کرد.
آقای غفوری گفت، شماری از خانواده های بیجا شده در فیروزکوه به دلیل نبود اماکن رهایشی در گدام بسر میبرند و برخی هم در خانه های مردم استند.
وی می گوید با آنکه ریاست های امور مهاجرین، انکشاف دهات، مبارزه با حوادث و دیگر نهاد ها مدد رسان مساعدت های را روی دست دارند اما، این کمک ها بسنده نیست و با آغاز فصل سرما نیاز جدی سرپنا و کمک های غذایی و غیر غذایی بیشتر محسوس است.
 
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۱۹ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور