آرشیف

2017-1-9

جام غور

علمای دین در غور خواهان اقدام عملی بر ضد مهریه های گزاف شدند

این علما در جلسه که از سوی ریاست امور زنان غور به همکاری موسسه ندای زن در آن ولایت برگزار شده بود، طی قطع نامه یی از والی غور خواستند تا به هدف جلوگیری از گرفتن مهریه های گزاف و مصارف سنگین عروسی ها، اقدام عملی نمایند.
آنان گرفتن مهریه های گزاف را یکی از عوامل خشونت علیه زنان عنوان نمودند و از تمامی علمای غور خواستند تا علیه مهریه های گزاف تبلیغ نمایند.
آنان تاکید کردند که بییشتر از خشونت های علیه زنان وخود کشی ها به دلیل مهریه های گزاف که سبب نا راحتی خانواده ها میگردد، صورت میگیرد.
با این حال معصومه انوری رئیس امورزنان غور نیز تاکید دارد که عمده ترین عامل خشونت ها درغور فقراقتصادی وفرهنگی میباشد.
خانم انوری میگوید طبق یافته های آنان بیتشرین خشونت ها درخانواده هایی اتفاق افتاده است که مهریه های گزاف ازآنان مطالبه وگرفته شده است.
با این همه غلام ناصر خاضع والی غور هرچند از فیصله علمای دین دراین باره حمایت میکند اما میگوید که این فیصله ها بسیار به مشکل قابل تطبیق است.
آقای خاضع برای علمای دین وعده سپرد که برای طبیق فیصله شان از هیچ همکاری دریغ نخواهند کرد.
فیصله علمای دین برای کاهش مهریه دختران درحال صورت میگرد که به تازه گی یک دختر 16 ساله درغور با استفاده از مرگ موش دست به خود کشی زده است وهم چنان یک نوجوان درولسوالی لعل وسرجنگل این ولایت درحال نامزادش را به قتل رسانید که از پرداخت مهریه آن عاجزمانده بود.
 
دوشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۹ جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور