آرشیف

2020-1-15

جام غور

طالبان یک عضو شانرا در محکمه صحرایی تازیانه زدند

گروه طالبان یک فرمانده ده نفری شانرا که بایک خانم شوهر دار در ولسوالی چهارسده غور رابطه نامشروع داشته است، محکمه صحرایی کرده وهرکدام‌را 39 تازیانه زدند.

عبدالرحیم رضازاده نماینده مردم در شورای ولایتی غور با تایید این خبر می گوید که طالبان به سرکرده گی محمد شاه برادرملا احمدشاه معاون طالبان برای غور نقیب الله بیکزاد یک فرمانده ده نفری شانرا بعد از آن در یک پایگاه شان محکمه صحرایی کردند که از رابطه او با یک خانم شوهر دار با خبر شدند.

وی می گوید، طالبان خانم که فرمانده شان با اورابطه داشته است را نیز محکمه صحرایی کرده وموهای سر اورا تراشیده اند.

با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت می گویند که برگزاری محاکم صحرایی خلاف ارزش های حقوق بشر است و موضوعات قانونی در آن در نظر گرفته نمی شود ومشروعیت قانونی ندارد.

سجاد ساحل سرپرست دفترولایتی کمیسیون حقوق بشر در غور می گوید که این محکمه صحرایی طالبان عمل جرمی است ودر نفس خود خلاف کرامت انسانی وقوانین ملی وبین المللی است.

سه شنبه 24 جدی 1398