آرشیف

2015-8-24

جام غور

طالبان مدیر سکتوری ولسوالی تولک را با دو تن دیگر ربود

طالبان مسلح مدیر سکتوری ولسوالی تولک را با دو تن دیگر زمانی ربودند که از ولسوالی چشت شریف ولایت هرات بطرف ولسوالی تولک در حرکت بودند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور این رویداد را تائید میکند و می گوید که ملا عصمت الله و مولوی عبدالرحمن در پشته قولک ولسوالی تولک موتر حامل مسافرین را متوقف که بشمول مدیر سکتوری آن ولسوالی دوتن دیگر را با خود بردند.

آقای خطیبی گفت، متنفذین قومی در رهایی افراد ربوده شده تلاش کردن، اما طالبان خواسته های بزرگان قومی را رد کرده است.

این رویداد شام روز شنبه گذشته به وقوع پیوست