آرشیف

2016-12-31

جام غور

طالبان در غور یک نظامی و یک غیر نظامی را ربودند

مقامات اداره محلی غور می گویند که طالبان در دو رویداد جداگانه یک سرباز اردوی ملی و یک غیر نطامی را ربودند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که ملا نیک محمد قوماندان طالبان در ولسوالی چهارسده یک سرباز اردوی ملی را که بخاطر سپری نمودن رخصتی به آن ولسوالی بر می گشت، دستگیر نمودند.
وی گفت، این رویداد در قریه خفک آن ولسوالی زمانی به وقوع پیوست که طالبان این سرباز را بعد از جستجو شناسایی کردند.
در همین حال، طالبان یک غیر نظامی را از منطقه نرکوه، شمال شرق فیروزکوه، شب هنگام از منزلش به گروگان گرفتند.
سخنگوی والی غور می گوید طالبان این غیر نظامی را ابتدا لت و کوب و بعدا به منطقه غلمین فیروزکوه انتقال داده اند.
آقای خطیبی گفت، دلیل گروگان گیری ای غیر نظامی روشن نیست اما تلاش ها برای رهایی آنان (افراد نظامی و غیر نظامی) جریان دارد.

طالبان قبل از این نیز افراد غیر نظامی را از مناطق شمال و شمال شرقی فیروزکوه و همچنان از ولسوالی دولتیار ربوده بودند که برخی از این افراد در بدل پول رها گردیده بود.

 

شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور