آرشیف

2015-1-16

جام غور

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

جمعه 16 جنوری 2015 برابر است با 26 جدی سال 1393
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

این شهروندان که شعار های مشارکت سیاسی، سرک و برق را با خود انتقال میدادند، از دولت وحدت ملی خواستند تا جایگاه مشخص برای غوری ها در حکومت در نظر گرفته شود.
تظاهر کنندگان قطعنامه 3 ماده ی را که در آن سهیم ساختن غوری ها در چوکی های تصمیم گیری، ساختن شاهراه کابل – غور و هرات و همچنان در ماده سوم آن امده است که: " اگر حکومت وحدت ملی به خواست قانونی و برحق مردم غور بی توجهی نماید، این بار از موضع رعیت نه، بلکه از موضع شهروندان صاحب حقوق با حکومت بر خورد می نماییم. ما به سر پیچی مدنی و عدم اطاعت از نظام متوصل خواهیم شد و در صورت عدم بر آورده شدن خواسته همایمان به هیچ مقام حکومتی در آنیده، اجازه نخواهیم داد که به غور ؛مده و بر ما حکومت نماید."
تظاهر کنندگان اعلامیه خویش را حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی تقدیم کرند.
در همین حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی با اعلام حمایت خویش از تظاهرات بر حق مردم ولایت غور، میگوید که وی با وکلای مردم غور به تفاهم رسیده است که به حمایت از خواسته های مردم غور روز شنبه به گونه اعتراض به پارلمان نخواهند رفت.

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند

صد ها تن از شهروندان غور تظاهرات کردند